Värmeåtervinning i stor skala

Annons

Stora dimensioner och låga hastigheter ska ge extra hög återvinning av värme från luften i batterierna på nya NKS.

Ventilationsaggregaten som ska serva det nya universitetssjukhuset i Solna med frisk och lagom tempererad luft finns i fläktrummen på taken och i de fyra huskropparnas källare. I fläktrummen högst upp i de minst 12 våningar höga husen finns frånluftsaggregaten. Tilluftsaggregaten, med kapaciteten åtta kubikmeter per sekund, står i källaren där uteluften kommer in via en separat kulvert. Tilluftsaggregaten är även försedda med frikylafunktion. Sammankopplingen av de olika luftbehandlingsaggregaten görs genom vätskekopplad värmeåtervinning.

Bra inneluft är förstås viktig på ett sjukhus, och värmeåtervinningen från luften har en central roll i energibesparingen.
- Om man ska spara energi så måste man ha effektiva luftbehandlingsaggregat. Våra är väldigt stora, eftersom vi vill att det ska krävas så lite energi som möjligt för att transportera runt luften. I stora aggregat och stora kanaler blir det låga hastigheter, säger Anders Wiklund, projekteringsansvarig hos Skanska.

Han berättar att roterande värmeväxlare varit uteslutna här, eftersom det inte får finnas någon återluft alls. I stället används batterikopplad värmeåtervinning med ett batteri i frånluften och ett i tilluften och ett cirkulerande glykolblandat medium emellan.
- Det vanliga är att batterier ger mellan 50 och 60 procent återvinning av värmen, men här har vi så stora batterier och låga hastigheter att vi hoppas komma upp i 80 procent, säger Anders Wiklund.

Eftersom luftmängderna i ett sjukhus varierar mycket över dygnet och veckodagarna anpassas också vätskeflödet i batteriåtervinningen, så att det hela tiden är optimerat mot luftflödet.
- Det är jätteviktigt att man gör så i ett sjukhus, annars uppnår man inte de här verkningsgraderna. Så det är vi jättestolta över! säger Anders Wiklund och får medhåll av Göran Dalaryd, handläggande konsult från Sweco och ÅF.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2014 sidan 24-25

 

FAKTA: Ventilation
Huvudsakligen styrs ventilationen av temperaturgivare eller en manuell forceringsknapp i vårdrummen. Men det finns även andra varianter, till exempel i konferensrum och andra lokaler med varierande personbelastning.

De allmänna luftbehandlingsaggregaten ska ha minst filterklass F8 i tilluften och F6 i frånluften. I lokaler som kräver högre renhetsgrad, exempelvis operationsrum, görs även efterfiltrering med Hepa-filter H14.

Tryckskillnader används i renhetsklassade utrymmen som isoleringsrum, saneringsrum och operationssalar. Tryckskillnaden är normalt mellan 10 och 15 Pascal.

 

FAKTA: Brandsäkerhet
Sprinkler i alla byggnader garanterar brandsäkerheten på NKS. Det finns vanligtvis en sprinklercentral per byggnad. Dessutom finns brandlarm, rökdetektorer och system för skumsläckning.

Skumanläggningen har en kapacitet på 65 liter per sekund med tre procents skuminblandning i vattnet. Efter att skummet använts tas det omhand i spillvattensystemet och förs till en speciell tank för vidare miljöanpassad hantering.

Hisschakten har brandgasventilering.

Helikopterplattan på det nya sjukhusets tak, med två landningsbanor, har skumsläckning.

MG

 

Annons