”Tvångsanslutning till fjärrvärme hindrar inte konkurrensen”

Annons
VÄRMEPUMPAR

Stockholms tingsrätt gick inte på Konkurrensverkets linje. Istället valde man Växjö kommuns syn på hur fastighetsägare ska värma sina hus. Än är inte sista ordet sagt.

 

Konkurrensverket stämde för två år sedan Växjö kommun för att den kräver att villaägare ska installera fjärrvärme när kommunen säljer tomter för småhus. Stämningen tillkom efter en anmälan från en branschorganisation.

 

Enligt Konkurrensverket omfattas kommunens tomtförsäljning av konkurrenslagen. Det gör att om villkor ställs på köparen att denne inte får installera värmepump, ska detta ses som konkurrensbegränsning.

 

Domstolen kom i november 2015 fram till att försäljningen inte varit konkurrenshämmande. Verket har heller inte åberopat någon utredning om ”förfarandets effekter för själva konkurrensen”, som domstolen skriver i sitt domskäl. Verket har med andra ord inte fört något resonemang om hur kommunens förfarande – krav på anslutning till fjärrvärme och förbud mot värmepump – påverkar privata aktörer som säljer tomtmark på denna marknad. I alla fall inte på ett sätt som snedvrider eller hämmar effektiv konkurrens.

 

I domskälet resoneras kring försäljningen av småhustomter, där Växjö kommun är en betydande aktör på marknaden. Under åren 2001-10 färdigställdes 850 småhus i centrala Växjö och omkring 100 i övriga delar av kommunen. För 504 av dessa ställde kommunen krav på fjärrvärmeanslutning.

 

Konkurrensverket pekade i sin talan på att förbud mot värmepump slår mot den standardlösning med värmepump som husfabrikanterna tillämpar. Det leder då till att marknadsunderlaget krymper. Enligt verket förvärras situationen av att många andra kommuner i Sverige ställer liknande krav.

 

Tingsrätten å sin sida menade att av de cirka 8 000 småhus som byggs per år i hela Sverige står Växjö kommun för tomtförsäljning till endast 15 av dessa. Tingsrätten konstatera att ”förfarandet kommer att tillämpas på lika många tomtförsäljningar per år. Enligt tingsrätten kan detta inte sägas vara, eller förväntas vara, av någon betydelse för konkurrensen”.

 

Att Konkurrensverket pekat på att situationen är likartad i flera andra kommuner tog inte tingsrätten hänsyn till. Någon utredning om vad dessa kommuners krav innebär lade inte verket fram. Av domen framgår att en mycket liten del av de värmepumpar som säljs i Sverige säljs i Kronobergs län. Det föranleder tingsrätten att konstatera att kommunens försäljning av tomter med fjärrvärmekrav och förbud mot värmepump var alltför liten för att vara av betydelse för konkurrensen.

 

Domslutet har vållat en del besvikna kommentarer från villaägare och värmepumpbranschen.

 

Mikael Gulliksson, jurist hos Fastighetsägarna Sverige, har en avvikande åsikt. Han menar att ärendet kunde fått en annan utgång om det tagits upp som ett tvistemål mellan en villaägare – som tvingats skriva på avtalet – och kommunen. Enligt Gulliksson kanske kommuner som ställer fjärrvärmekrav går för långt i sitt kravställande på köparen.

 

 

 

 

 

  • Enligt plan- och bygglagen har kommunerna inte rätt att ställa sådana krav i sina exploateringsavtal. Sen tillhör det ju saken att även om villaägarna skrivit på ett sådant avtal är det ju inte bindande för evigt – det går ju att byta uppvärmningsform efter avtalets slut.

 

Konkurrensverket är dock inte nöjd med domslutet:

 

– Även om den aktuella domen bara gäller Växjö så kan fler kommuner nu komma att ställa krav på anslutning till kommunala fjärrvärmenät. Det innebär att konkurrensen undergrävs, och att konsumenternas möjlighet att välja värmesystem helt försvinner, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

 

– Jag är förvånad att tingsrätten valt att tolka konkurrensreglerna så snävt som den gjort. Jag hade hoppats att domstolen skulle tagit större hänsyn till den skada som konsumenterna lidit, och hur det påverkar företag som levererar alternativa värmesystem, säger Dan Sjöblom.

 

 

 

Text Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2015, sidan 6

Annons