Tredjepartstillträde utreds på nytt

Annons

Att leverera värme till fjärrvärmenätet är tekniskt möjligt. Men politiskt är frågan om tredjepartstillträde åter under utredning.

När det gäller möjligheten att för andra än fjärrvärmeföretagen få tillgång till fjärrvärmenäten för värmeleveranser är vägen ännu längre jämfört med för små elproducenter.
I en fjärrvärmeutredning som slutfördes 2005 avfärdades i stort sett möjligheten till lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Däremot föreslogs att innehavare av fjärrvärmenät ska åläggas skyldighet att förhandla med potentiella leverantörer av värme, vilket nu gäller. Som medlingsorgan har därför en fjärrvärmenämnd knuten till Energimyndigheten inrättats.

Fastighetsägarna kritiska
I samband med utredningen framförde stora fastighetsägare önskemål att kunna kombinera köpt fjärrvärme med egen producerad värme och att kunna leverera överskottsvärme till fjärrvärmenäten. Fastighetsägarna ansåg att fjärrvärmeleverantörerna i allmänhet är avvisande eller tillämpar olika former av diskriminerande fjärrvärmetaxor.
Enligt en delrapport från ÅF i utredningen finns det inga tekniska hinder för att införa tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten men ur teknisk synpunkt bedömde konsultföretaget att produktion av värme och nät inte bör skiljas åt för att uppnå bästa möjliga samlade resultat.
Fjärrvärmeutredningen från 2005 har fått mycket kritik från bland annat fastighetsägare och industrin för att inte ha gått tillräckligt långt i sina förslag och kritikerna har begärt att en fördjupad utredning ska göras. Den utredningen är nu igång under ledning av Peter Nygårds och ska vara klar till 31 december 2010.

Värmeleveranser tekniskt möjligt
En fråga gäller om det är möjligt att låta fjärrvärmekunder kunna leverera exempelvis överskottsvärme till fjärrvärmenäten. Frågan går till branschorganisationen Svensk Fjärrvärme.
-  Ja, rent tekniskt går det nog men frågan är om det är ekonomiskt. Vi tar ju emot spillvärme redan i dag men det är väl snarare frågan om vad som är realistiskt när det gäller storleken av leveranserna, säger Peter Dahl, tillförordnad vd för Svensk Fjärrvärme.
Bostadsområdet Västra Hamnen i Malmö visar att det är möjligt om viljan finns. Där sker det redan värmeleveranser av överskottsvärme från fastigheterna till fjärrvärmenätet, som fungerar som energilager.

Lars Eriksson, Energi & Miljö 3/2010

Annons