Stora VVC-förluster i nybyggda hus

Annons
VVC-FÖRLUSTER

Förlusterna från VVC-system är inte lägre i nyproducerade bostäder än i äldre.

Det visar den utredning som konsultföretaget Aktea gjort på uppdrag av Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus). Bakgrunden till utredningen är tappvarmvattenanvändningens ökande andel av moderna hus totala energianvändning. Inom Byggherregruppen för effektiv tappvarmvattenanvändning, som startats på initiativ av byggherrar verksamma i Norra Djurgårdsstaden, har konstaterats att tydlig och enhetlig statistik saknats för vvc-förluster.

I Akteas underlag ingår uppgifter från Fortum Värme, omfattande 8 500 mätpunkter, och Boverkets energideklarationsregister Gripen. Resultatet av sammanställningen visar att den genomsnittliga VVC-förlusten uppgår till 17,4 kWh/kvm och år, vilket är väsentligt högre än vad som förväntades. VVC-förlusterna varierar beroende på byggår och ökade under 1970- och 1990-talen. Under 1990-talet blev det vanligt att koppla VVC-ledningar till handdukstorkar i badrum. Rapportförfattarna pekar på mätosäkerheter såsom värmeförluster i värmeundercentralen (till exempel oisolerade rör) och att värmesystemet är igång trots hög sommartemperatur.

Av utredningen går inte att se något samband mellan byggnadsstorleken och VVC-förlusten, däremot hade lägenhetsstorleken betydelse. Ju större lägenhet, desto lägre VVC-förlust. En koppling finns också mellan antalet våningsplan och VVC-förlust. Hus med fler än fyra våningar hade något lägre förluster.

Mark Kretz, Energi & Miljö december 2014.

 

Annons