Stor ishallsinventering av teknik och energi

Annons

En stor inventering av ishallar, ”Stoppsladd”, pågår. Redan har projektet resulterat i en rad tips på åtgärder för minskad energianvändning. is_webbsmall.jpg Undersökningen Stoppsladd ska ge svar på hur det står till med energianvändningen i svenska ishallar. Foto: Istockphoto

En lista medenergispartips för ishallar har utvecklats där den mest energieffektiva åtgärden – kanske inte så överraskande – är att projektera och bygga rätt. Detta kan halvera energianvändningen. Listan är en del av projektet Stoppsladd (se faktaruta) som genomförs av Svenska Ishockeyförbundet och Sveriges Energi- & Kylcentrum. Andra förslag på effektiva - men inte fullt så kostnadskrävande åtgärder är injustering, service och underhåll, liksom inte minst utbildning. Projektet visar att kylsystemet är den enskilt största energianvändaren i en ishall med 42 procent, varav el för kompressordrift är den absolut största andelen, följt av uppvärmningsenergi 24 procent. Konkreta tips på åtgärder Projektet ger konkreta tips på åtgärder såsom kapacitetsreglering av köldbärarpumparna, behovsstyrning av isytetemperaturen och sänkt lufttemperatur i hallen. Målet är att tipsen ska vara verifierade med mätdata och verkliga siffror för ekonomin, och visa både effekt och lönsamhet för åtgärderna. Jörgen Rogstam, laboratoriechef för Sveriges Energi och Kylcentrum, understryker att det kanske viktigaste sättet att få energieffektiva isarenor är att göra rätt från början. - Det kanske vanligaste felen är fel i design eller utförandet, vilket är en orsak till att man exempelvis använder för mycket el och el till fel saker. Det tror jag är en större orsak till hög elanvändning än fel injustering. Det är också alldeles för få anläggningar som använder modern utrustning för övervakning och styrning, vilket gör att energianvändningen för olika energisystem lätt blir för hög. Dessutom följer man sällan upp energianvändningen vilket gör att man inte ser när något gått snett.

Ska kunna jämföra energianvändningen Syftet med projektet är också att kunna jämföra energianvändningen för olika av Svenska ishockeyförbundet identifierade arenakategorier såsom; multiarenor, publikhallar och träningshallar. När kategorierna är klara ska ägaren av en ishall kunna jämföra sin energianvändning med övriga anläggningar i ”sin” kategori. - Kylanläggningar i isarenor är en ganska homogen grupp, med hög andel ammoniaksystem. I dessa är nog själva kompressorns drift mindre känslig än i mindre kylanläggningar. Däremot kan nog perifera systemdelar, som felaktigt inställda pumpar, ventiler och liknande, påverka energianvändningen i högre grad, säger Jörgen Rogstam. Mark Kretz E&M 2/2010 Fakta Undersökningen Energi- och teknikinventeringen kallad Stoppsladd pågår för fullt. Den omfattar 100 av de nästan 340 svenska ishallarna och genomförs av Svenska Ishockeyförbundet och Sveriges Energi- & Kylcentrum. Projektet omfattar utöver inventeringen framtagande av checklistor för att ta fram teknik och energistatus och nyckeltal, sammanställning av goda exempel och förslag på effektiviseringsåtgärder. De första resultaten av undersökningen kommer att presenteras i ett examensarbete utfört av Jakob Månberg, KTH. Mark Kretz E&M 2/2010

Annons