Ställ innetempen på 21 – då jobbar du bäst

Hög temperatur gör oss trögtänkta, men ventilationen har mindre betydelse, enligt en finländsk studie.

inneklimatlaboratorim

I studien undersöks hur människors arbetsförmåga påverkas av arbetsmiljön. Foto: Arbetshälsoinstitutet

Allt fler kontorsanställda arbetar i kontorslandskap, men vilka nackdelar i form av buller och drag, dålig luft, hög inomhustemperatur och brist på avskildhet innebär dessa? Vid finländska Arbetshälsoinstitutet i Åbo har man byggt upp ett laboratorium där man kan studera arbetsmiljön i kontorslandskap i projektet Användarcentrerade kontorslokaler, Toti-projektet. Syftet är att undersöka hur människor påverkas av att arbeta i dåligt planerade kontorslokaler och därigenom identifiera olägenheter som kan elimineras med hjälp av bättre planering.

Testat lågt luftflöde Bland annat har man undersökt hur buller, rumsakustik, termisk komfort och luftkvalitet påverkar människor, enligt projektledaren Valtteri Hongisto från Arbetshälsoinstitutet. Bland annat visar forskningen att luftomsättningen inte har den stora betydelse som tidigare framkommit. - I testsituationen använde vi dels ett luftflöde på två liter per person och sekund och dels ett på 28 liter per person och sekund, med en konstant temperatur, utan att arbetsförmågan påverkades nämnvärt, konstaterar Valtteri Hongisto.

Skillnaden i koldioxidhalt mellan de två flödena var 600 respektive 2 200 ppm. - Man ska nog inte sänkta luftomsättningen till nivåer där koldioxidhalten uppgår till 2 200 ppm, men kanske borde gränsvärdena i Finland kunna höjas från dagens nivå på 750 ppm till 1 100 ppm.

Mätningar visar också att höjda temperaturer ger en något försämrande effekt på testpersonernas kognitiva förmåga. Kognitiv förmåga kan översättas med intelligens. - 21 grader var den mest optimala temperaturen, säger Valtteri Hongisto.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 9

  • FAKTA: Toti-projektet Toti-projektet är ett tvärvetenskapligt projekt med deltagande forskare från Arbetshälsoinstitutet, Psykologiska institutionen vid Åbo universitet, Satakunta yrkeshögskola och Aaltouniversitetet.

 

Annons