Solvärme ersätter gas i USA

USA

Kombinerade system för gas- och solvärme har utvärderats i en amerikansk studie. Studien pekar på stora energibesparingar men innehåller ingen ekonomisk kalkyl.

Hälften av USA:s 113 miljoner hushåll använder gas som sin främsta energikälla för värme och varmvatten. Solvärmesystem är sällsynta, och därför har en utvärdering genomförts av Gas Technology Institute för att se hur mycket gas som skulle kunna sparas om solvärme kombinerades med gasvärmare.

- Vi kunde visa en besparing på 28 procent på varmvattnet i Florida vid låg solinstrålning. Vid hög solinstrålning var besparingen 66 procent, sade Hillary Vadnal, som presenterade studien.

Studien omfattade sex installationer och ett laboratorieförsök med parametrar hämtade från en av de verkliga installationerna. Installationerna mättes minut för minut under ett år på en rad punkter. Bland annat kontrollerades temperaturen på inkommande kallvatten, temperaturen i ackumulatortanken på tre olika nivåer och temperaturen på utgående respektive returvatten vid alla komponenter i systemet. Systemet bestod av vacuumsolfångare, en ackumulatortank på mellan 300 och 500 liter och en gaseldad genomströmningsberedare. Husvärmen distribuerades med luft. Installationerna var spridda över USA från Florida i söder till New York i norr. Bäst bränsleeffektivitet nådde ett system i Utah där man satsat på tre södervända kollektorer och en ackumulatortank på 500 liter.

Forskarna konstaterade också att systemens uppbyggnad bör förändras, så att ackumulatortanken endast används för solvärme. Genom att flytta gasberedaren ”nedströms” används den bara när det finns efterfrågan på vatten av högre temperatur än vad solsystemet kan erbjuda. Samtidigt minskar förlusterna från tanken. Preliminärt visar resultaten att gasbesparingarna skulle gå från 20 till 65 procent i norra delarna av USA, om systemen byggdes om.

- Det är viktigt att solvärmetanken dediceras till solvärme, sade Hillary Vadnal.

Snittverkningsgraden för systemen blev 125 procent, men med stora variationer över landet. Forskarna bedömer att om hushållen investerade i solvärme skulle de kunna minska sin gasanvändning för varmvatten med över 40 procent i snitt.

Text Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 3/2015 sidan 53

Annons