Solcell plus värmepump kan bli sant

Solvärme och värmepumpar är en teknisk kombination som funnits på marknaden under de senaste åren. Kombinationen solceller och värmepumpar är däremot sällsyntare. Nu ska den undersökas närmare.

solceller-pa-taket-i-bastad-foto-mk-2008-5.jpg

Kombinationen solcell och värmepump kan vara en vinnare. Nu ska den studeras vid Mälardalens högskola. Foto: Mark Kretz

Det är doktorand Richard Thygesen och professor Björn Karlsson vid Mälardalens högskola som ska studera teknik och ekonomi i system med solceller och värmepumpar. Studien ingår i Effsys+-programmet. I arbetet deltar också bland annat IVT, Eksjöhus, Solarus, Solarit, Mimer, Eskilstuna Energi och Miljö, Riksbyggen NCC, MälarEnergi JM, ABB, Sustainable Innovation, Solarwave samt Sala-Heby Energi - Kombinationen solceller och bergvärmepump får man, enligt våra beräkningar, ut mer energi av från solinstrålningen, jämfört med solvärme och värmepumpar, förklarar Richard Thygesen.

Separerade Det som kännetecknar systemet är att solcellsanläggningen och bergvärmeanläggningen är helt separerade. Elmatningen till bergvärmen sker inte direkt från solcellssystemet. Solcellssystemet är dimensionerat efter husets elbehov och den energi som åtgår för tappvarmvatten den soligaste delen av året. Anläggningen ska inte ge något överskott sommartid, utan snarare öka utbytet höst och vår. När solcellernas produktion överstiger husets last bereds varmt vatten för ackumulatorn via värmepumpen. - Det är ingen idé att sälja el till elhandelsbolag, som bara betalar spotpris minus fyra öre, tanken är istället att systemet ska vara optimerat för så kallad månadsvis nettodebitering, vilket innebär att såld el kvittas mot köpt el under en viss tid, en månad eller ett år. En sparad kilowattimme är ju mycket mer värd än en kilowattimme som man endast får spotpris för, säger Richard Thygesen. Skatteverket anser att nettodebitering är olagligt eftersom man anser att energiskatt ska betalas på all levererad el. Några elbolag erbjuder trots detta nettodebitering till alla sina kunder.

Ökad andel Enligt Richard Thygesen kan den testade kombinationen göra att solcellsanläggningen kraftigt ökar sin andel av värmeleveranserna till huset, jämfört med en solvärmeanläggning. Resultat av inledande beräkningar visar att ett standardhus med en bergvärmepump och solceller får en soltäckningsgrad på 40 procent. Ett hus med passivhusstandard får över 60 procent soltäckningsgrad. I projektet ska man testa både hur månadsvis nettodebitering och dagens mer vanliga system med spotpriser fungerar. En testanläggning är uppförd i form av polykristallina solceller på högskolans tak, som tillsammans med en bergvärmepump ska ge värmeenergi som i sin tur kyls bort.  Tanken är att systemet solceller-bergvärmepump ska testas i ett verkligt småhus med start om något år, när man har fler testresultat att tillgå.

Text Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 35

Annons