Socialstyrelsen utreder allergiproblem i skolan

Hur ser problemen med astma och allergi hos barn egentligen ut i skolan? Och vem har ansvaret? Det ska en utredning från Socialstyrelsen svara på.

- Vi vet att det finns problem med astma och allergi i skolan. Att tydliggöra och lyfta fram det är viktigt för att komma vidare och åtgärda problemen, säger Greta Smedje, utredare hos Socialstyrelsen.

Redan 2010 påpekade myndigheten att det fanns behov av en nationell strategi för astma- och allergisjukdomar. Bakgrunden var bland annat att studier visade att 30 procent av alla skolbarn hade en pågående allergisjukdom.
Astma och allergi är numera de vanligaste kroniska sjukdomarna under barns uppväxtår och andelen unga vuxna som lider av sådana besvär ökar. Därför har Socialstyrelsen nu gjort en samlad kartläggning av den kunskap som finns på området. Underlaget är dels en litteraturstudie som sammanställer forskningsresultat och annan dokumentation som finns kring barns astma och allergi. Dels en hearing som gjorts med myndigheter och organisationer som arbetar med de här frågorna.

Uppdraget har också varit att beskriva den nuvarande ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra aktörer när det gäller astma och allergi kopplad till arbetsmiljön i skolan.
- Vårt uppdrag nu är alltså att lämna en lista på problem och utreda lagstiftningen. Inte att föreslå åtgärder. Det kan komma senare, säger Greta Smedje som lämnar kartläggningen till regeringen 1 april.
Utredningen ska också visa vilka grupper i samhället som är i behov av information om astma- och allergiområdet kopplat till arbetsmiljön i skolan, och vilken typ av information dessa grupper behöver.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 3/2013 sidan 14

 

Annons