Snabb utfasning av HFC-köldmedier

Ett tufft nedfasningsschema föreslås för användningen av HFC-köldmedier. Målet är att få ner användningen med nära 80 procent till år 2030.

Kraftfulla sanktioner föreslås mot de så kallade F-gaserna som används för kyländamål. Det framgår av förslaget till ändring av EU:s F-gasförordning. Startvärde föreslås bli ett medelvärde för perioden 2008 till 2011. Nedfasningen ska ske uttryckt i koldioxidekvivalenter.
Den viktigaste nya bestämmelsen i förslaget är införandet av gradvis sänkta mängdgränser för försörjning i bulk av ämnen som innehåller fluorkolväten i EU. Utfasningsmekanismen innebär ett gradvis sänkt tak för det sammanlagda utsläppandet i bulk av fluorkolväten på marknaden i EU, med en frysning 2015, följd av en första minskning 2016 och därefter en sänkning till 21 procent av de sålda nivåerna 2008–2011 fram till 2030.

Mer utbildning
Utbildning och certifiering ska i framtiden även gälla samtliga köldmedier, även de med låg växthuspåverkan såsom exempelvis ammoniak. 1 januari 2015 ska utbildnings- och certifieringsprogram finnas framtagna.
Programmet ska bland annat omfatta personer som utför installation, reparation eller avveckling av den kylutrustning som anges i direktivet, liksom personer som utför läckagekontroller och som återvinner fluorerade växthusgaser.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 12

 • FAKTA: Så ofta ska anläggningen kontrolleras
  Kontrollerna ska utföras av personer som är certifierade. Hur ofta beror på fyllningsnivå, omräknat efter global uppvärmningspotential:
  - Utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser motsvarande minst 5 ton koldioxid men mindre än 50 ton koldioxid ska kontrolleras minst en gång var tolfte månad
  - motsvarande 50 ton koldioxid till 500 ton koldioxid ska kontrolleras minst en gång var sjätte månad
  - motsvarande 500 ton koldioxid och däröver ska kontrolleras minst en gång var tredje månad.
  - de nya reglerna för service av kyl- och värmepumpanläggningar börjar gälla tidigast 1 januari 2014.

 

Annons