Småhusvärme klarar inte de nya kraven

Annons

Enbart den vanliga frånluftsvärmepumpen eller pelletskaminen klarar inte de nya energikraven i BBR 16 i nya småhus. Även fjärrvärmen får det svårt längst upp i norr. Det visar en studie gjord av Centrum för solenergiforskning vid Högskolan i Dalarna.

Från den 1 januari 2010 gäller skärpta krav på energianvändning i nybyggda hus. För eluppvärmda hus ställs även krav på maximal installerad eleffekt. Se tabell nedan. Frågan är då hur olika uppvärmningsalternativ klarar de nya kraven. Det har Tomas Persson och Johan Heier, Centrum för solenergiforskning, Serc, vid Högskolan i Dalarna undersökt med utgångspunkt från värmesystemen i monteringsfärdiga hus. Det har skett med en detaljerad simuleringsstudie av ett småhus på 143 kvm i de tre klimatzoner som Sverige numera är uppdelat i. Orterna Kiruna, Mora och Örebro samt Malmö har fått representera de olika zonerna. Beräkningarna är baserade på tillverkardata. Elva olika kombinationer av uppvärmningssystem har studerats med och utan FTX och med och utan tillskott av solenergi. Ett av alternativen är att huset byggs som passivhus. Energi från solfångare räknas inte som köpt energi, hushållsel är inte heller med. Simuleringarna har gjorts på ett standardhus och ett välisolerat hus med enbart mekanisk F-ventilation eller med FTX.

Fem klarar kraven Fem av de elva uppvärmningsalternativen klarar kraven med i alla klimatzoner. Det är bergvärmepump, fjärrvärme med FTX, pelletkamin med  FTX, passivhuset och den kondenserande frånluftvärmepumpen som är en förhållandevis ny produkt på marknaden. I den kyls utgående frånluft till cirka -15 grader C. Det gör att nästan all fukt som finns i frånluften kondenserar. När vatten kondenserar frigörs stora mängder energi. Den här värmepumpstypen är dock ännu ganska oprövad. De som har genomfört studien menar dock att den nu vanliga frånluftsvärmepumpen inte har någon framtid med de nya tuffare energikraven. Den klarar möjligtvis kraven i ett välisolerat hus längst söderut i zon III. En kombination av frånluftvärmepump och pelletkamin kan vara möjlig men då det är en blandad lösning med både elvärme och pellet är det oklart hur den kommer att klassas. - Simuleringarna visar bland annat att fjärrvärme inte räcker till för det normalisolerade huset i Kiruna, och att den som väljer bergvärme till och med kan bygga sämre isolerade hus än vad som görs i dag. Bergvärme ger väldigt stor marginal, medan kraven missgynnar biobränsle, säger Tomas Persson. Hur alla de elva uppvärmningsalternativen klarar energikraven i simuleringarna framgår av vidstående tabeller.

Saknar pannrum Simuleringarna och mycket annat om uppvärmning redovisas i boken ”Klimatsmart villavärme?” som är en tvärvetenskaplig studie från Centrum för solenergiforskning, så självfallet finns solvärme med som ett komplement. I boken framhålls att det sker mycket positivt när det gäller att få bostäder mer energisnåla men författarna anser att det är ett stort problem att vi i Sverige fortsätter att bygga småhus utan pannrum och med värmesystem som enbart bygger på elenergi.

sidor-fran-eomvvs1005.gif 

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö 5/2010 sidan 6-7.

Annons

Kommentarer

Hej
Varför har man inte gjort jämförelser med sol+förnyelsebar energi?? Har ni glömt att all energibesparing går ut på att vi skall värna om vårt klimat och inte smutsa ner vår jord?? Alla experter har glömt detta mål. Värmepumpar är eldrivna och det är elenergin som vi måste minimera för att få ett långsiktigt hållbart klimat på jorden.
åke Mård

Vår målsättning var att göra en kartläggning av vilka system som klarar energikraven och hur de kostnadsmässigt förhåller sig till varandra. Detta för att ge en indikation på hur de nya byggreglerna kan komma att styra valet av värmesystem. Vi har inkluderat pellet och solvärme i studien som ett förnyelsebart alternativ. Vedeldning har vi inte tagit med då det är svårt att kostnadsberäkna arbetsinsatsen och ev kringutrustning. Vår studie visar att resultatet av kravskärpningen blir en övergång till effektivare frånluftvärmepumpar och att vi ser ett problem med detta, då det fortfarande är el-baserade uppvärmningssystem. Hela rapporten finns att läsa på http://dalea.du.se/research/?itemId=4569