Skåneinitiativet – Kyotoprotokollet för fastighetsbranschen

Annons

Företrädarna för drygt 80 kommunala bostadsföretag har enats om innehållet i Skåneinitiativet som innebär bland annat att de företag som ansluter sig ska minska sin energianvändning med 20 % från idag till år 2016.

Genom detta tar företagen ledningen i den kraftsamling som krävs för att minska energianvändningen i hela bostadssektorn.

Energianvändningen ökar varje år. Bostadssektorn står för 40 % av energianvändningen i Sverige och de kommunala bostadsföretagen står för 10 % av bostadssektorns del. SABO har därför tagit fram ett förslag till ett gemensamt åtagande för energibesparing och energieffektivisering i bostadsföretag.

Detta presenterades på konferensen "SABO s energiutmaning" i Malmö. 80 kommunala bostadsföretag med tillsammans nästan 200 personer fanns på plats. Sammanlagt äger dessa företag nästan 400 000 lägenheter och energianvändningen i dessa fastigheter utgör ca 4 % av hela bostadssektorns energibehov.

Det gemensamma åtagande som antogs på konferensen kallas Skåneinitiativet och är ett slags Kyoto-protokoll för bostadsbranschen i Sverige. De bostadsföretag som ansluter sig till initiativet åtar sig att rapportera in sin energiförbrukning en gång per år. Sen följs detta upp varje år fram till år 2016 då målet om en avsevärd minskning av energianvändningen ska vara uppnått.

Källa: SABO
Annons