Renoveringarna måste öka om energimålen ska nås

Att bara renovera i den takt som sker i dag räcker inte om energieffektiviseringsmålen ska uppnås, enligt det förslag till renoveringsstrategi som Boverket och Energimyndigheten tagit fram.

För att uppnå det politiska målet 50 procent lägre energianvändning inom byggnadsbeståndet krävs att renoveringar tidigareläggs, alltså utförs innan komponenterna är uttjänta.
- För att vi ska kunna nå målen måste renoveringstakten öka. Då handlar det inte längre om bara energipolitiska styrmedel, så den delen har vi inte gått in på, säger Thomas Johansson, Boverket.
Enligt förslaget skulle de styrmedel som finns i dag räcka för att få ned energianvändningen med 20 till 30 procent till år 2050. Då ingår till exempel att energideklarationerna förändras, och att energikraven i BBR skärps. Boverket och Energimyndigheten föreslår utöver det en stor, statlig informationssatsning. Satsningen ska drivas från ett informationscentrum för frågor om energieffektivisering och renovering. ”Syftet är att ta ett samordnat grepp om insamling och spridning av utvecklingsfrämjande och kunskapshöjande underlag” skriver myndigheterna i förslaget till regeringen.

Mer resurser
Myndigheterna bedömer kostnaden till 3 miljoner kronor för själva starten och sedan 27 miljoner kronor per år. De anser också att energirådgivarna behöver få fler uppgifter, och att de därför behöver ökade resurser med 65 miljoner kronor per år. I dagsläget kostar rådgivarna 130 miljoner kronor per år.

En annan viktig sektor enligt förslaget är banker och låneinstitut, som ska informeras om energieffektivisering. Den informationen ska baseras på ”genomförda och verifierade goda exempel på åtgärders förväntade besparingar”. Här räknar myndigheterna med en engångskostnad på max 800 000 kronor för att ta fram underlag, och sedan omkring 100 000 kronor per år för uppdatering. Myndigheterna har också föreslagit utvärdering av resultaten i enkätform, som bedöms kosta en halv till en miljon kronor.

Med denna informationssatsning bedömer myndigheterna att energianvändningen ska minska ytterligare fem till tio procent, vilket skulle ge en effektivisering med 25 till 40 procent jämfört med 1995. Det är inte tillräckligt för att uppnå de politiska målen.
- Vi föreslår därför också att man bör titta mer på hur man kan få igång renoveringar, säger Thomas Johansson.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 12

 

Annons