Remiss om BÄR

Annons

Förslagen till ombyggnadsregler är på remiss. Reglerna för ändring av byggnad ska in i BBR.

Boverket har kommit med remiss om förändring av gällande regelverk kring ändring av byggnader.

För de fall byggnader ändrats har det hittills inte funnits föreskrifter. Istället har Boverket gett ut Allmänna råd om ändring av byggnad (1996:4) BÄR. Dessa innehåller en längre handbokstext och enstaka allmänna råd, vilket har medfört att kraven har uppfattats som diffusa och otydliga.

Boverket föreslår därför att BBR under varje huvudavsnitt kompletteras med ett avsnitt om ändring där det i föreskrifter och allmänna råd beskrivs hur kraven ska/bör hanteras vid ändring. Förslaget förväntas leda till en bättre och enhetligare rättstillämpning.

Förslaget finns att läsa på www.boverket.se  och synpunkter ska vara Boverket tillhanda senast 31 januari 2011.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9.

Annons