Rätt systemdesign tar bort störande ljud

Annons

Ventilationen spelar en viktig roll i energieffektiva byggnader och har stor betydelse för hur innemiljön fungerar. Viktiga aspekter är drag och störande ljud, problem som går att undvika genom klok design av tilluftssystemet och rätt komponentval. Detta är den första artikeln i en serie om installationssystem i energieffektiva byggnader.

Välisolerade och lufttäta byggnader har generellt lågt bakgrundsljud, det vill säga de är mycket tysta. Detta gör att ljud från installationerna framträder mer och kan ge klagomål trots att man uppfyller ljudkraven. För att minska klagomål på ljud från tilluftsdonen i lägenheter bör man ha lite marginal på ljudkraven. Denna marginal gör att man har möjlighet att klara ljudkraven även om någon del av installationen inte skulle bli optimal. Det är betydligt bättre att vid klagomål kunna verifiera ljudnivån och ha lite marginal än att ligga för högt.

don-med-plåtskruv-3

Montören hade fixerat tilluftsdonet med en skruv (markerad med en röd pil) i brist på förstärkningar i väggen. Skruven orsakade ljudstörningar i sovrummet. Den övre högra bilden visar hur skruven var fäst i kanaländen. Den nedre högra visar hur skruvskallen ser ut i luftströmmens riktning. Foto: Per Kempe

För att kunna erhålla låga ljudvärden måste fläktarna gå lugnt, lufthastigheten närmast donen vara låg, inga vassa hörn eller skruvar får finnas, etcetera. Tilluftssystemet behöver även vara designat för att begränsa överhörningen mellan lägenheterna.

Frånluftssystemet får inte försummas, men det är inte lika känsligt, då tillåten ljudnivå i rum med frånluftsdon är högre.

Luftflödesbalansen (tilluftsflöde/frånluftsflöde) i byggnader/lägenheter med FTX-system bör vara 90 till 95 procent.

Därutöver behöver man i flerbostadshus designa ventilationssystemet, för att vid lägenhetsbrand kraftigt begränsa spridningen av brandgaser via kanalsystemet.

Kommersiella lokaler har betydligt högre flöden, tryckfall, med mera, och högre tillåtna ljudnivåer än bostäder. Därför beaktas de inte nedan utan fokus är på tilluftssystemet i bostäder.

Ser man på de delar som närmast berör de boende, det vill säga kanalsystemet för tilluft i lägenhet eller radhus, bör följande beaktas:

  • Bra omblandning av tilluften som tillförs rummen, det vill säga donen behöver ha impuls/ kastlängd, så att man erhåller en medinjektion av rumsluft. Det innebär att tilluften och rumsluften blandar sig med varandra. Kastlängden måste dock avvägas så att den inte blir för lång och riskerar att ge drag i vistelsezonen. Medinjektion av rumsluft i tilluften kan medföra att damm från rumsluften sätter sig på tilluftsdonet, taket och/eller väggen närmast donet
  • Design och injustering av tilluftssystem med åtminstone 25 Pa tryckfall över tilluftsdonen, vilket ger auktoritet åt tilluftsdonen, stabilare system samt att luftflödena kan mätas noggrannare. Dock måste man välja tilluftsdon med låga ljudvärden trots att man har impuls, kastlängd och tryckfall att ta hänsyn till. Frånluftsdonen kan ha högre tryckfall
  • Lufthastigheten i tilluftssystemet närmast donen ska vara lägre än 2 m/s, för att minska risken för luftflödesljud. Vidare får man högre ljud från många typer av tilluftsdon om man inte har en raksträcka på åtminstone tre till fyra kanaldiametrar före tilluftsdonet. (Sned hastighetsprofil/ turbulens). I bostäder kan det vara svårt att få raksträckan före tilluftsdonet, då det ofta är trångt.

 

Det är viktigt att välja tilluftsdon med omsorg, hålla låga lufthastigheter i kanalsystemet närmast före tilluftsdon och undvika vassa kanter, skruvhuvuden etcetera, vilka kan ge ljudproblem. Se figur 1, som visar uppmätta ljudnivåer med och utan störande plåtskruv.

När ljudmätningar utfördes i provlägenheten erhölls 23 dB(A) i sovrum 1, men i sovrum 2 erhölls 32 dB(A), trots att båda rummen hade samma storlek och luftflöde, och båda hade 400 millimeter raksträcka (4D) mellan T-stycke och don. Då tilluftsdonets frontplåt demonterades kunde en plåtskruv ses, som fixerat donet i kanaländen. Orsaken till denna plåtskruv var att förstärkningar i väggen för montage av donen saknades, vilket ledde till att montageskruvarna inte fick fäste. Plåtskruven demonterades och ljudmätningen gjordes om. Den nya ljudmätningen i sovrum 2 gav 23 dB(A), samma som i sovrum 1.

Figur1

Figur 1 Ljudmätning utförd av WSP Akustik på tilluftsdon i provlägenhet, som först gav 32 dB(A) på grund av en felplacerad skruv. När skruven demonterades blev det 23 dB(A). LAeq är uppmätt ljudnivå i omöblerat rum och LA eq,nT är korrigerad ljudnivå till normalt möblerat rum med en efterklangstid på 0,5 sekunder, vilket motsvarar en minskning på runt 3 dB(A).

Trots att man har försökt att få ner tilluftsdonets bidrag till ljudnivån i rummet till mycket låga nivåer kan ett litet flödesljud kvarstå som vissa uppfattar som störande, speciellt i sovrum på natten när omgivningen är mycket tyst.

För att erhålla låga ljudnivåer är följande aspekter viktiga för tilluftsdonet:

  • val av tilluftsdon med låg egenljudalstring
  • design av tilluftssystemet närmast före tilluftsdonet
  • montaget av tilluftsdonet.

Olika typer av don är olika känsliga för hastighetsprofil och turbulens på luften i kanal-systemet närmast före tilluftsdonet. När tilluft med sned hastighetsprofil och turbulens går genom tilluftsdonet påverkas egenljudsalstringen. Det är svårt från redovisade katalogdata göra en verklighetsnära beräkning av ljudet. Det gör det inte enklare när olika tilluftsdon är redovisade på olika sätt även från samma tillverkare.

Det är möjligt att mätstandarder för bostadsdon behöver kompletteras för att ge bättre och mer relevant information för tilluftsdon till tysta och energieffektiva byggnader med mycket låga bakgrundsnivåer. Så det finns bättre möjlighet att designa och bygga ventilationssystem med mycket låga ljudnivåer.

Även om det inte finns formella krav på överhörning mellan rum inom en lägenhet är det viktigt för kundnöjdheten med viss begränsning av överhörningen via tilluftssystemet.

Per Kempe, Projektengagemang, Energi & Miljö nr 5/2014 sidan 40-41

 

 

Annons