Räntan styr val av uppvärmning

Annons

Energikraven på småhus har av tillverkarna mötts med nya installationstekniska lösningar. Att som husköpare påverka energieffektiviteten i sin bostad är inte det enklaste. Rent ekonomiskt är det för närvarande räntan snarare än energipriset som påverkar val av uppvärmning.

henningannettefotoil_webb.jpg- Räntan påverkar totalkostnaden för uppvärmningssystem mer än energikostnaden. Den slutsatsen drog Johan Heier, doktorand vid SERC, Högskolan i Dalarna och KTH, vid ett seminarium på Energitinget. Centrum för solenergiforskning (SERC) har samlat en rad forskningsresultat i boken Klimatsmart villavärme. På Energitinget passade forskarna på att ge en resumé av innehållet. Johan Heier har tillsammans med Tomas Persson räknat på de ekonomiska incitamenten för en småhusbyggare på olika orter i landet. I studien, som bland annat jämför hus med olika isolerstandard på ett antal olika platser i landet, hamnar det bättre isolerade huset bland de billigaste alternativen. Dock är skillnaderna ganska små, så pass små att den som går i husköpartankar i stort sett kan välja det han eller hon tror på.

BBR ledde ej till förändring Karin Perman, SERC, har intervjuat småhustillverkare i Dalarna om hur de ser på politiska försök att styra byggnaders energianvändning. - En vanlig synpunkt var varför det inte ställs samma krav på befintliga byggnader som på nya. Småhustillverkarna förlorar kunder då husen blir dyra jämfört med att köpa ett befintligt hus. För småhustillverkarna upplevs det som att det är ”enkelt” från politikernas sida att fokusera på nyproduktion, sade hon. Intervjuerna visar också att de nya energikraven i BBR inte lett till några större förändringar. Värmepumpindustrin har helt enkelt försett småhustillverkarna med den lösning som behövdes för att klara de nya kraven utan att förändra husen.

Simulering av solvärmhus Klaus Lorenz, SERC och Svesol Värmesystem, har simulerat nybyggda hus med stora solvärmesystem. I simuleringarna nådde han en solandel på 50,2 procent av husets behov av värme och varmvatten med hjälp av 18 kvm solfångare och en ackumulatortank på tre kubikmeter. Att det är praktiskt möjligt att bygga med stor andel solvärme visade han med exemplet Fiskarhedenvillan, som enligt beräkningarna ska nå 53 procent solandel. Huset är så nytt att energitillskotten ännu inte kunnat mätas upp. Möjligheterna finns alltså, men få tar dem. Annette Henning, SERC, och Jenny Palm, Linköpings universitet, försökte svara på frågan varför. Annette Hennings forskning visar att det finns en lång rad hinder, till exempel att hussäljarna hellre säljer beprövad teknik och att köparna litar på säljaren. - Byggnadens fysiska form begränsar och ger riktning åt människors agerande under generationer. Det är viktigt att förstå hur tidigt i processen man måste komma in för att kunna förändra – långt innan huset ens börjar planeras, sade hon.

Köparna hade svårt att påverka Jenny Palm konstaterade att det är stor skillnad på hur privatpersoner som bor i lägenhet tror att deras villa ska utformas energitekniskt, och hur det verkligen blir. Och medan husföretagen menar att köparna har ett stort inflytande över och ansvar för valet av energiteknisk lösning, såg köparna det helt annorlunda. - Hushållen ansåg sig ha haft mycket liten påverkan, bland annat för att de hade ont om tid och väldigt många beslut att fatta. De menade också att de inte hade några valmöjligheter, sade Jenny Palm.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 5/2010 sidan 56.

Annons