Nytt fläktdirektiv kan slå mot reservdelsmarknad

Annons
FLÄKTREVISION

Det direktiv från 2011 som reglerar ekodesignkraven för fläktmotorer med en effekt mellan 125 och 500 kW (327/2011) är under revidering.

Direktivet tillkom som en följd av de högre kraven som EU ställer på byggnaders energiprestanda. Beräkningar visade att motorer för fläktar i det aktuella effektområdet använde 344 TWh per år, och om inget gjordes skulle användningen öka till 560 TWH år 2020, med påföljande ökning av koldioxidutsläpp. Direktivet gäller axialfläktar, radialfläktar med bakåtriktade skovlar med eller utan hölje, halvaxialfläktar och tvärströmsfläktar, och ska revideras vart fjärde år.

EU-kommissionen har gett konsultföretaget VHK i Holland uppdraget att göra ett förslag på revidering.

Det som hittills är att VHK har gjort en enkätundersökning hos fläkttillverkare och –leverantörer i EU för att se hur de påverkats av direktivets första fyra år. Enkäten sammanställdes och redovisades vid en första träff med deltagande från leverantörer av fläktar. Mikael Lönnberg, forsknings- och utvecklingschef hos Systemair, deltog i det första mötet.

- Utgångspunkten är att revideringen ska leda till skärpta krav. Själv trodde jag att även fläktar med en effekt under 125 kWh skulle tas med i direktivet, men det ingår inte alls i det mandat som man har för revideringe, visade det sig.

Enligt Mikael Lönnberg ville man från EU:s sida begränsa antalet grupper som ska regleras.

- Det var inte speciellt populärt bland leverantörerna – fläktar är en så pass komplex grupp produkter att man inte kan ha för få grupper. Istället kom krav från exempelvis en brittisk fläktleverantör att öka antalet för att deras produkter skulle få en egen grupp – de tillverkar raka bakåtriktade skovlar för att hantera stoft och har svårt att klara de kraven som gäller för den grupp de finns i i dag.

En annan fråga rörde reservdelar. Enligt direktivet får fläktar som inte klarar kraven i direktiv 327 inte säljas som reservdelar efter år 2015.

- Vi vill ha någon form av övergångstid, så lång som möjligt, för att kunna leverera reservdelar till aggregat sålda före 2013.

En annan fråga var hur box- och takfläktar ska ingå i direktivet. Enligt Mikael Lönnberg fanns de med i det ursprungliga förslaget till direktiv, men försvann innan det beslutades 2011. Nu kanske de återkommer, vilket enligt Lönnberg kan ställa till bekymmer för leverantörerna, eftersom dessa också omfattas av Ecodesigndirektivets Lot 6,

- Det blir rätt konstigt om dessa typer av fläktar ska regleras av två olika EU-direktiv, direktivet 327 omfattar ju i princip alla typer av fläktar, Lot 6 endast fläktar för ventilation.

Synpunkterna från mötet ska sammanställas i ett slutligt förslag till revidering av direktivet. Detta förslag ska sedan presenteras för aktörerna tidigt nästa år, varefter det ska behandlas av EU-kommissionen.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10 2014 sidan 10

 

 

Annons