Ny standard dyrt för leverantörerna

Den nya europastandarden för brandprovning av ventilationskanaler kan bli en dyr historia för leverantörerna. Det räcker inte längre att testa enstaka produkter, utan hela system måste provas.
Standarden för brandprovning av ventilationskanaler som ska harmoniseras heter EN 1366-1. När den introduceras kommer det inte längre räcka att testa enstaka produkter, utan hela system måste provas. Något som riskerar att bli mycket dyrt för leverantören.

- En provning kan kosta 15 000 euro, och om man vill isolera kanalerna på olika sätt så krävs flera provningar. Det blir ofantliga pengar! säger Jim Lindström, ansvarig för vvs-sortimentet hos Paroc Group. Han befarar att den nya standarden kommer att leda till dyrare produkter för kunderna. Någon måste ju betala för den nya provningen. Hittills har det räckt att prova den egna produkten för att leva upp till ett typgodkännande till exempel. Men med de nya reglerna måste hela system där produkten ingår testas.

Passar inte vår marknad
För ventilationskanaler innebär det att såväl kanaler som skruvar, skarvar, mineralull med mera måste testas tillsammans. Kanalerna ska provas i 90 minuter horisontellt och vertikalt och i två olika brandscenarier – inifrån/ut och utifrån/in.
- Den nya standarden skriven av CEN är en kopia av en tysk standard och väldigt komplex. Den är inte riktigt genomtänkt för den skandinaviska marknaden. Vi har inte bevakat våra intressen här, säger Jim Lindström.
Han menar att vi i Norden gör mer ingenjörsmässiga bedömningar av produkterna. Det vill säga att om de är provade och fungerar för ett visst scenario så anses produkterna fungera även om till exempel dimensionerna ändras något. Om man byter flänstyp så måste inte hela systemet provas igen, men det kommer att bli nödvändigt med den nya standarden.
- I Norden har vi litat mer på kunskapen som redan finns, och det har fungerat bra. Bränder i ventilationskanaler är trots allt ganska ovanliga.

Inga stora förändringar
Utöver de nya provningskraven innebär inte den nya standarden några större förändringar. Tjocklekarna blir i stort sett desamma som idag, liksom klassindelningen. De nya provningar som krävs har hittills inte varit möjliga att göra i Sverige, utan leverantörer har fått vända sig till laboratorier i Danmark och Tyskland. Men nu arbetar SP med att bygga en provningsutrustning som ska vara på plats senare under hösten.

Ett dilemma för leverantörerna är att det råder ovisshet kring när den nya standarden kommer att införas.
- Vi har ett typgodkännande som går ut vid årsskiftet. Nyligen fick vi veta att det kommer att förlängas, men vi vet inte för hur lång tid. Det är också oklart hur vi ska hantera resultat från den nya EN-standarden, säger Jim Lindström.
Enligt BBR ska det finnas en övergångsperiod, när de harmoniserade standarderna finns tillgängliga, som gör det möjligt för tillverkaren att anpassa sin produktion och sina kontrollsystem. Under övergångstiden ska tillverkaren fritt kunna välja mellan det nationella och det europeiska systemet. Efter övergångstidens slut upphör möjligheten att välja nationella system. I Sverige kommer systemet för typgodkännande att successivt fasas ut allteftersom de harmoniserade standarderna publiceras.

Nya CE-krav
Parallellt med den nya provningsstandarden införs nya krav på CE-märkning av produkter. Från 1 juli nästa år får inga produkter som har en harmoniserad standard säljas om de inte är CE-märkta. Tidigare har inte denna märkning varit nödvändig för produkter som enbart säljs i Sverige, men det ändras alltså nu. Produkter utan harmoniserad standard kan CE-märkas på frivillig basis. På Boverkets hemsida finns en länk till EU:s webbplats med harmoniserade standarder.
- Det är en bra idé för tillverkare att så snart som möjligt undersöka om de behöver CE-märka sin produkt, säger Caroline Cronsioe, brandingenjör hos Boverket.
Fler standarder och CE-märkningar för olika brandlösningar är att vänta inom de kommande åren. Närmast i tid ligger en ny standard för invändiga branddörrar, som väntas bli klar i början av nästa år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 32-33.

  • FAKTA Krav på produkterna enligt nya BBR
    De nya byggreglerna, BBR 19, som började gälla 1 januari i år innebär bland annat en del nya krav på byggprodukter. Dessa ska ha så kallade bestyrkta egenskaper, vilket innebär att de antingen ska vara CE-märkta, typgodkända, certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan eller tillverkade i en fabrik som fortlöpande övervakas av ett ackrediterat certifieringsorgan.
    Så snart en harmoniserad standard för produkten har offentliggjorts av EU måste produkten CE-märkas. Dessutom kan den nya standarden innebära ökade krav på leverantören att göra provningar. Kraven ställs i en rad nya provningsstandarder.
Annons