Ny plan- och bygglag

Annons

Med den nya plan och bygglagen och -förordningen införs krav på att OVK-kontrollanterna ska vara certifierade.

Att förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört är en för vvs-branschen stor nyhet i den nya plan- och bygglagen och nya byggförordningen, som trädde i kraft 2 maj.
Bestämmelser införs i stället i den nya plan- och bygglagen (2010:900), PBL och i den nya plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

De tidigare föreskrifterna och allmänna råden från Boverket (ÖVR 85 – BFS 2009:5) ersätts av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:16, OVK 1 som har anpassats till den nya PBL och PBF. Förutom att rätta upp hänvisningar så införs bland annat regler om att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet. Sakkunniga inom radon är personer som har K-behörighet (komplicerad).

Enligt nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad. Det finns inte någon övergångsbestämmelse i lagen som gör det möjligt för icke certifierade personer att arbeta. Funktionskontrollanter kan alltså inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll.

Andra nyheter är att kontrollen av byggandet kommer att öka genom att den kontrollansvarige (tidigare kvalitetsansvarig) måste vara certifierad och ha en oberoende ställning gentemot den som utför åtgärden. Reglerna om byggkontroll stärks också genom att det i kontrollplanen står vad den ska innehålla, vilka kontroller som ska utföras och vem som ska utföra kontrollerna. Den nya lagen anger också att det är först när man fått ett slutbesked från byggnadsnämnden som man får använda en byggnad.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 10

Annons