Ny märkning av brandspjäll

Från den 1 september gäller inte längre typgodkännanden av brandspjäll. I stället kan spjällen CE-märkas, men det blir inget krav förrän 1 juli nästa år. Under tiden uppstår ett vakuum med stor ovisshet kring vilka krav produkterna faktiskt uppfyller.  

- Just nu håller vi på att plocka bort typgodkännandebevisen från hemsidan, säger Per Adolfsson, certifieringshandläggare hos SP Sitac.
Övergångstiden för tillverkarna har passerat och brandspjällen bör nu i stället vara CE-märkta enligt standarden EN 15650. CE-märkningen blir dock inte obligatorisk förrän 1 juli nästa år. Produkter vars typgodkännanden går ut, och där tillverkaren inte hunnit, haft råd eller velat CE-märka sina produkter hamnar i ett sorts vakuum. Det kan bli stor ovisshet kring vilka krav produkterna faktiskt uppfyller. En tillfällig lösning finns dock.
- Vi erbjuder en egen så kallad P-märkning som baseras på det tidigare typgodkännandet. Denna P-märkning gäller minst fram till 1 januari, men vi har föreslagit att den ska gälla ända fram till 1 juli nästa år när det blir obligatoriskt med CE-märkning, säger Per Adolfsson.

Nya regler nästa sommar
Från och med 1 juli 2013 kommer nya regler att gälla även för den frivilliga P-märkningen. Då blir märkningen endast möjlig för CE-märkta brandspjäll som ingår i system med andra komponenter, exempelvis ventilationskanaler och anslutande byggnadsdelar. I P-märkningen ingår också granskning av projekterings- och monteringsanvisningar enligt svenska byggregler. Även krav på automatisk funktionskontroll av spjäll och aktivering med rökdetektor ingår.

Att SP Sitac erbjuder en egen märkning har sin bakgrund i att CE-märkningen inte täcker in alla krav som fanns i typgodkännandet. Exempelvis fanns tidigare ett krav på automatisk funktionskontroll av brandspjället. Det finns inte med i CE-märkningen, vilket innebär att funktionskontrollen kan behöva göras manuellt.
- Det här är något som man måste bli noga med att kolla nu, säger Per Adolfsson.
En annan förändring i-och-med CE-märkningen är att det blir fler klasser. Till exempel tillkommer en S-klass med krav på hur tätt spjället ska vara både vid rumstemperatur och vid påverkan av heta brandgaser. Övriga klasser har inga krav på täthet i rumstemperatur och tillåter högre läckage vid brand än S-klassen. Fler detaljer kring de nya reglerna beskrivs i en artikel i Energi & Miljö 12/2011.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 10/2012 sidan 34
 

Annons