Ny F-gasförordning fasar ut HFC

Annons
F-gasförordning

EU:s nya regler för köldmedier, F-gasförordningen, är klara. Främsta nyheten blir krav på utfasning av de fluorerade gaser (HFC) som har störst klimatpåverkan.

Till de köldmedier som kategoriseras som HFC (hydrofluorkarboner) hör exempelvis R404A, som fortfarande används i ganska stor utsträckning. Främsta skälet till att detta köldmedium och andra HFC:er ska fasas ut är att de har för hög global uppvärmningspotential (GWP).

Under mars och april har EU-parlamentet och ministerrådet röstat ja till förslaget till ny F-gasförordning, och under maj förväntas den officiella rapporten publiceras.

- Till nyheterna hör även att gränserna sätts i koldioxidekvivalenter och inte i kilo som tidigare. Kraven på certifiering kommer att finnas kvar, säger Bo Westman, certifieringsingenjör hos Incert.

EU:s ambition med de nya reglerna är bland annat att utsläppen av F-gaser år 2030 ska ha minskat med två tredjedelar jämfört med dagens nivå. Krav på utfasning av HFC:er från marknaden börjar gälla i januari 2015 och skärps i etapper fram till 2030. Då ska försäljningen av HFC:er ha minskat till en femtedel jämfört med i dag.

- I Sverige är vi väl förberedda och tycker att det här är ett steg åt rätt håll. Största förändringen blir nog att de nya reglerna tydligare kräver att leverantörer tar ansvar för att den som köper och/eller installerar en produkt är certifierad enligt F-gasförordningen, säger Bo Westman.

Detta kan få till konsekvens att det blir svårare för en del lågprisvaruhus att fortsätta sälja exempelvis luft-luft-värmepumpar.

Förslaget om ett nytt kvotsystem, som reglerar den totala mängden köldmedium som säljs, finns kvar i den nya förordningen. Men hur det ska fungera och vem som ska sköta det är inte klart.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2014 sidan 12

 

 

 

Fakta

Faktorn för global uppvärmningspotential, GWP, anger den fluorerade växthusgasens klimatuppvärmningspotential i förhållande till koldioxidens potential.

GWP-faktorn för ett preparat är ett vägt medeltal, härlett ur summan av de viktade delarna av de ingående ämnena multiplicerat med deras GWP-faktorer.

Källa: Europeiska unionens officiella tidning

GWP-faktorn

Annons