Nja till nettodebitering

Finansdepartementet har utrett nettodebitering av solel. Utredarna levererar två förslag: att man inför nettodebitering samt att man inte inför nettodebitering.

Utredningen Beskattning av mikroproducerad el ed mera (SOU 2013:46) - den sista (?) utredningen kring hur små elleverantörer ska ersättas – har presenterats.
Utredningen hade i uppdrag att ta fram lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt. Med nettodebitering avses ett system där den mängd förnybar el som privatpersoner eller företag med mikroproduktion producerar och överför till elnätet kvittas mot den mängd el som de tar emot. Utgångspunkten var att nettodebitering ska administreras inom energi- och mervärdesskattesystemen.

Konflikt 
Enligt utredningens uppfattning skulle ett nettodebiteringssystemkomma i konflikt med EU:s mervärdesskattedirektiv. Utredningen kan inte heller se att några av de undantag som finns i direktivet går att använda. Slutsatsen är därför att ett nettodebiteringssystem inte bör införas. Utredningen föreslår i stället att mikroproducenter ska få en skattereduktion som ungefär motsvarar det belopp producenten skulle ha tjänat i ett nettodebiteringssystem.
Skattereduktion ska ges till mikroproducenter av förnybar el som har en säkring om högst 63 ampere.

Brasklapp
Som en brasklapp presenteras dock ett system för nettodebitering, trots att utredningen inte anser att ett sådant system ska införas. Förslaget har tillkommit eftersom det krävs av utredningsdirektivet.
I korthet går det ut på att nettodebitering ska tillåtas fram till dess att mikroproducenten matat in 10 000 kilowattimmar per år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 8 2013 sidan 10

Annons