Nattavstängning bra – för vissa

Annons

I de allra flesta äldre skolor är det riskfritt att stänga av ventilationen under nätter, helger och ledigheter. Luftkvaliteten blir inte försämrad, visar en undersökning gjord av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det gäller dock att tänka till ordentligt kring riskerna med fukt.

Genom att minska eller stänga av ventilationen när en skola står tom går det att spara cirka 30 procent av kostnaderna för värme och ventilation. Därför är det många skolor som minskar ventilationen under nätter, helger och lov. Nu har SP undersökt om förfarandet kan innebära någon risk för sämre inneluft. Resultaten från testerna i en skola i Sandared i Borås visar att avstängningen inte försämrar luften. I alla fall inte för äldre, halvtäta skolor.
- Men det gäller att passa sig i passivhusskolor som är väldigt täta. Där är det inte säkert att gamla sanningar gäller, säger Svein Ruud som är en av författarna till SP:s nya rapport ”Avstängd eller reducerad ventilation av skolor – risker och möjligheter”.

Annat att se upp med är kvarvarande byggfukt i nyare skollokaler. Det gäller också att tänka sig för när man styr ventilationen, så att den anpassas till hur lokalerna används. Till exempel är det ingen bra idé att koppla gymnastiksalen till samma ventilation som övriga salar.
- Vi hade ett exempel på det här i Borås för en tid sedan som slutade med att de fick riva skolan. Det blev ju inte en så bra besparing.
En annan risk med tidvis avstängd ventilation är att halterna av kemikalier i luften kan öka. Men i det klassrum som SP undersökte blev det inte något problem. En till två timmar efter att ventilationen startat var nivåerna av kemikalier lika låga som om ventilationen gått hela tiden.

Däremot påverkas mängden så kallade VOC-ämnen - terpener, formaldehyd och BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylener) - i inneluften av tätheten i byggnaden. Det visade sig att en otät lokal fick in mer av dessa ämnen utifrån än en mer tätad lokal.
SP mätte även halten av koldioxid i luften och fann att den främst ökade när skolsalen fylldes med människor. När eleverna var i klassrummet låg koldioxidhalten mellan 800 och 900 ppm, och sjönk till cirka 500 ppm på rasterna.
- Avstängning under nätter och helger har ingen betydelse för halten av koldioxid. Den påverkas främst av luftflödet, säger Svein Ruud.
Rapporten visar också att behovsstyrd ventilation är viktig för att spara energi. Om alla skolor i Sverige tillämpade reducerad ventilation i samma utsträckning som skolan i Sandared skulle värmeförlusterna minska med totalt 0,4 terawattimmar.
- Det finns fortfarande mycket kvar som går att förbättra, för att spara mer energi. Alternativt kan man utnyttja lokalerna mer på tider då de annars står tomma, men då måste förstås ventilationen anpassas till det, säger Svein Ruud.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 5/2011 sid 40-41

  • Fakta: Koldioxid ökar i uteluften

    Månatliga mätningar från Hawaii sedan 1958 visar att koldioxidhalten i uteluft stadigt har ökat från cirka 315 ppm till runt 390 ppm i dag (Keeling et al 2009). Människans användning av fossila bränslen antas vara största orsaken till ökningen. Men det har ingen större betydelse för koldioxidhalten i inneluft, menar Svein Ruud på SP.
    - Stora förhöjningar av CO2-halter beror främst på personbelastning och dåligt luftflöde. Om koldioxiden i uteluft ökar mycket mer får man kanske ändra gränsvärdet för inneluft från dagens 1000 ppm till exempelvis 1050 ppm.
     

Annons