För mycket bly i tappvattenarmatur

Dagens gränsvärde för bly från tappvattenarmatur är för högt. En reducering från 20 till 2 mikrogram föreslogs i ett första utkast för revideringen av BBR 19, baserat på ett utlåtande från EU:s vetenskapliga kommitté om skadliga nivåer för spädbarn. Det är nu ändrat till fem mikrogram.

vattem.jpg

Många armaturtillverkare får problem om gränsen för bly i deras produkter sänks till den gräns som utgår från vad som är bra för spädbarn. Därför har gränsen höjts i förslaget till BBR 2013, men hamnar ändå mycket under dagens gränsvärde. Foto:istockphoto

Enligt en vetenskaplig rapport från EFSA, European Food Safety Agency, borde gränsvärdet för bly i tappvatten sänkas kraftigt, inte minst med tanke på risken för nervskador hos spädbarn. För svenska förhållanden skulle det handla om en tiondel av den mängd som är tillåten i dag.

Tidigare hemligstämplat material från en marknadskontroll utförd av Boverket 2008, som Energi & Miljö lyckats få fram efter överklagande till Kammarätten i Jönköping, visar att tre undersökta armaturer inte klarar dagens gränsvärde. Lägger man istället gränsvärdet 2 mikrogram bredvid listan över testade tappvattenarmaturer blir bilden en helt annan. Bara 12 av de 60 testade armaturerna, 20 procent, är tydligt på rätt sida om det gränsvärde som utgår från spädbarns behov och som var Boverkets första förslag till BBR-revideringen.

Halten, som mäts enligt testmetoden NKB 4, är den totala mängd bly som följer med vattnet ut ur armaturen efter att vattnet stått stilla i 24 timmar och blyet alltså hunnit lakas ur. Den som först spolar ur kranen får betydligt lägre dos än så. Men den som istället fyller glaset eller en nappflaska utan urspolning riskerar att konsumera för mycket bly, trots att halten i vattenledningarna normalt är mycket låg.

Ifrågasatta mätningar Mätningarna har kritiserats, bland annat av Boverket själva som menar att resultaten är mycket osäkra. De är utförda av norska Sintef och svenska SP, som fått varsin uppsättning armaturer för kök och tvättställ och borde ha fått samma värden för samma produkt. Men mätserierna skilde sig åt betänkligt i flera fall. En armatur för kök släppte ut hela 38 mikrogram bly enligt SP, men hamnade långt under gränsvärdet enligt Sintef. Den mättes senare om hos SP och hamnade då på ett betydligt lägre värde även där. Denna armatur är alltså inte medräknad i de tre som hamnat ovanför dagens 20 mikrogramsgräns. Varför mätserierna varierar så kraftigt utreds nu av Swerea Kimab, (se Energi & Miljö 2/12). I förslaget till ny BBR är det trots detta NKB 4, tillsammans med SS- EN 15664, som används för att i ett allmänt råd fastslå vilka blymängder som kan tolereras.

Problemet kring gränsvärdet får ytterligare en dimension efter de nya rönen från EFSA. Vissa grupper visar sig vara speciellt känsliga för bly, till exempel spädbarn. Bly kan påverka nervsystemets och hjärnans utveckling och EU-kommissionens vetenskapliga råd för hälsa och miljö hänvisar till EFSA när de rekommenderar en sänkning av gränsvärdet för bly i mat och dryck: ”Enligt EFSA (2010) leder en ökning av mängden bly i blodet från 2,8 till 8,5 mikrogram till en förlust av IQ på 5 punkter.

Gränsen för spädbarn Ett spädbarn bör inte få i sig mer än 0,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag enligt EFSA. För en nyfödd motsvarar det totalt omkring 2 mikrogram. Med bakgrund av det har Boverket i ett första utkast till revideringen av BBR 19 föreslagit gränsen 2 mikrogram mätt enligt NKB 4. Boverkets expert inom området, Bertil Jönsson, har utgått från värsta tänkbara fall, nämligen vatten till modersmjölksersättning för ett spädbarn som tappas direkt ur en armatur där vattnet fått stå i 24 timmar.  - Det handlar inte om enskilda barn men för gruppen som helhet kan man se påverkan. Det är därför vi anser att värdet ska sänkas, säger Bertil Jönsson.

Men när förslaget nu går ut på remiss är siffran istället fem mikrogram. Det är en anpassning till det värde som är aktuellt i Danmark, och som motsvarar vad 75 procent av armaturerna på den danska marknaden klarar. Jämfört med resultaten av Boverkets marknadskontroll höjer detta andelen godkända armaturer från 20 till närmare 60 procent av de testade produkterna. Även om kravet reviderats uppåt för att underlätta för industrin så är Svensk Armaturindustri kritisk: ”En konsekvens kan bli att hela maskinparker kan behöva bytas ut, något som är mycket kostsamt om det måste ske under kort tid” skriver organisationen i en kommentar till Boverket. Dagens värde på 20 mikrogram ansågs preliminärt när det fastställdes. Men ändå har det fått vara kvar under lång tid. - Jag har letat efter bakgrunden till gränsen på 20 mikrogram men inte hittat den, berättar Bertil Jönsson.

Kerstin Lundell, Energi & Miljö nr 6-7/2012 sid 6-7 Research Kerstin Lundell och Ingar Lindholm  

  • Statistik armaturer Källa: Testresultat Boverkets marknadskontroll av tappvattenarmatur  Totalt testades 60 modeller, två tester utfördes per modell       Antal armaturer under gränsvärdet 2,0 mikrogram hos båda laboratorierna  12 (20 % )  Antal armaturer under gränsvärdet 5,0 mikrogram hos båda laboratorierna  34 (57 %)   
Annons

Kommentarer

Det verkar ju märkligt att mäta på vatten som stått stilla i 24 timmar i blandaren. Det är väl ingen idag som inte spolar ur blandaren först? Om inte annat, för att få kallt vatten... Man borde istället ha mätt i riktig miljö där blandaren installerats i ett vanligt hus/lägenhet och sedan testats på det sätt som blandaren används i normalfallet. Då tror jag att det hade varit ett mer "ärligt" test, och på tal om vattenkvalitet så tror jag att det är en större risk med kallvatten som står och värms upp av varmvattenledningar i trånga schakt där man har VVC(varmvatten cirkulation). Wattväktar´n

Ingen förälder skulle komma på tanken att köpa nappflaskor till sina barn som innehåller bly. Vi har lagar som förbjuder bly i plastleksaker för risken att barn kan slicka på dem.
Vi har förbjudet bly i ammunition och fiske-sänken för risken att förgifta vår miljö.
Men för vårt viktigaste livsmedel KALLVATTEN talar vi om hur stora halter av bly vi skall tillåta.
Vi skall naturligtvis inte tillåta något bly alls speciellt där vi förvarar eller distribuerar livsmedel (kallvatten).
Det finns alternativ till dagens material för vattenkranar där blyet helt är borta ur legeringarna. Industrin måste ställa om till säkrare material för produkter där vi förvarar och distribuerar livsmedel, något annat är helt oförsvarligt och skandalöst när vi vet konsekvenserna.