Miljonprogram renoveras på Järvafältet

Annons

I mars är det byggstart för Svenska Bostäders renovering av miljonprogramskvarteret Trondheim vid Järvafältet utanför Stockholm. Projektet är utvärderat av IVL och omfattar bland annat byte från F till FTX.

På ganska många håll i Sverige pågår projekt för att renovera de 30-40 år gamla miljonprogramsområdena för att få mer energisnåla hus. Renoveringen av Järva Stockholm kommer att pågå i 10 till 15 år och totalt 20 000 lägenheter med olika ägare omfattas. Fastighetsägaren Svenska Bostäder startar i mars med kvarteret Trondheim i Husby.
– Det är verkligen dags att lyfta området med fokus på energiförsörjningen men också på att hyresgästerna ska få det bättre. Målet är att merparten av våra fastighetsbestånd i Järva ska ner till en energiåtgång på 110 kWh/kvm. Det går givetvis att med olika åtgärder komma ännu lägre, men vi måste också hitta en vettig ekonomi och tänka på förvaltningen av fastigheterna, säger Erik Andersson, rådgivande VVS-ingenjör på Svenska Bostäders huvudkontor och installationsansvarig för kvarteret Trondheim.
Renoveringen omfattar värme- och ventilationssystem, klimatskal, belysning och vattenförsörjningssystem.

Hjälp till förbättringar
När Svenska Bostäder hade tagit fram sitt renoveringsförslag för kvarteret Trondheim fick IVL Svenska Miljöinstitutet uppdraget att se om ytterligare förbättringar kunde göras.
– Vi har tittat på man med små medel kunde få en ännu större energieffektivisering, säger Anna Jarnehammar, projektledare på IVL.
Hon berättar att IVL analyserat Svenska Bostäders projektering med hjälp av simulerings- och energiberäkningsprogrammet Derob, som är utvecklat på Lunds universitet. En modell av en mellanvåning av det projekterade huset byggdes upp i programmet och scenarier med förbättrat klimatskal och ventilationssystem med högre värmeåtervinningsgrad simulerades.
De förslag från IVL som Svenska Bostäder har tagit med i projektet är byte till nya fönster och dörrar med något bättre U-värde än de i första förslaget, samt en bättre tilläggsisolering kring dörrar och fönster.
– Vi har tittat på IVL:s alla förslag och funnit några intressanta, men också att flera av förslagen inte var förvaltningstekniskt eller ekonomiskt genomförbara just nu. Förslag vi sagt nej till är prefabricerad tilläggsisolering med trästomme och träfasad och fasadintegrerade ventilationssystem, så kallade invertersystem. Invertersystemen skulle medföra ett flertal fläktar per lägenhet inbyggda i fasaden, säger Erik Andersson.
Projekteringen blev klar i november 2009 och byggstart beräknas till mars 2010.

Nya FTX-aggregat
I kvarteret Trondheim har tidigare suttit FT-ventilationsaggregat. Dessa ska nu bytas ut mot nya FTX-aggregat för från- och tilluft med en värmeåtervinningsgrad på 80-85 procent. Helt nya kanaler för från- och tilluft dras, bland annat på grund av vattenskadador. Värmeåtervinningen sker med motströmsvärmeväxlare.
– Men vi ska inte byta kanalsystemen över lag, det är specifikt för kvarteret Trondheim, säger Erik Andersson.
FTX-aggregaten är placerade i källarutrymmen, eftersom flera av husen i Trondheim har påbyggnader av trämoduler som inte är dimensionerade för tyngden av dessa aggregat.
I flera av Svenska Bostäders områden som berörs av Järvalyftet finns i dag bara frånluftsfläktar. Erik Andersson berättar att målet är att större delen av dessa också ska få FTX-aggregat eller frånluftsvärmepump. Kostnaderna för de olika alternativen avgör i slutändan vad det blir, samt att det i en del hus kan vara byggnadstekniskt svårt att hitta utrymmen för nya tilluftskanalsystem.
– Det pågår en förstudie för hur vi ska lösa detta, men detaljprojekteringen är inte påbörjad än, säger Erik Andersson.

Ettrör blir tvårör

När det gäller värmekällan ska husen fortsatt värmas upp med fjärrvärme, men även klimatneutrala alternativ utreds. I kvarteret Trondheim tas det gamla ettrörssystemet bort till förmån för ett tvårörssystem som är enklare att injustera och ger en jämnare värmefördelning.
– Det är lite energieffektivare och det blir bättre för de boende också, säger Erik Andersson.
Bytet från ettrör till tvårör kostar 60 000 per lägenhet. Totalt har Svenska Bostäder cirka 6 000 lägenheter som omfattas av Järvalyftet. Därför har Svenska Bostäder inte bestämt om man ska byta i alla lägenheter. I dem som inte får nytt tvårörssystem byter man ventiler och injusterar anläggningen, vilket också ger en viss energibesparing och bättre fördelning av värmen. I en del av beståndet kommer man också att installera nya undercentraler med nya pumpar, värmeväxlare och ventiler.
Varm- och kallvattencirkulationen byts också ut, framför allt med tanke på att ventilerna var uttjänta. Förhoppningen är att så småningom installera individuell mätning av varmvatten så att var och kan betala för sin egen förbrukning.
Fasaden ska tilläggsisoleras, husen tätas och alla fönster bytas till treglasfönster med lågt U-värde. All belysning byts från lysrör och glödlampor till nya armaturer med strömsnåla ljuskällor, i en del fall lågenergilampor i andra fall dioder, med närvarostyrning. Bytet införs i alla allmänna utrymmen.
Att energieffektivisera ett befintligt hus är svårare än att göra rätt från början i ett nyproducerat. Energiläckor i form av köldbryggor uppstår där isoleringen inte bryter mellan de material som leder värme. IVL har hittat flera sådana kritiska punkter, bland annat infästningen i balkonger.
– Det är något man verkligen behöver titta på i de här renoveringsprojekten. Särskilt viktigt är det ur innemiljösynpunkt eftersom köldbryggorna kan leda till bland annat kalla golv, säger Anna Jarnehammar.

Som i passivhus
Förutom analys av Svenska Bostäders planering och förslag till förbättringar har IVL tagit fram ett koncept för vidare utveckling i Järva, som Anna Jarnehammar hoppas kommer till användning i faser längre fram inom Järvalyftet.
– Där har vi tänkt helt fritt och med de förslag vi ger för ventilation och klimatskal når man passivhuskraven.
Genom att allt fler efterfrågar bästa möjliga teknik som standard och inte bara i speciella projekt, tror Anna Jarnehammar att det kan bli verklighet med kostnadseffektiva lösningar för detta inom 3-5 år.

Ulrika Nilsson Lokrantz
Energi & Miljö 1/2010

Läs mer:
Resultaten från IVL Svenska Miljöinstitutets studie finns att läsa på www.ivl.se. Rapporten heter ”Energieffektivisering av referenskvarteret Trondheim inom Järvalyftet. IVL Svenska Miljöinstitutet B-rapport B1887”.

Annons