Mer passivhus i Stockholm

Annons

Stockholms stad har beslutat att revidera sitt miljöprogram. Ett mål för arbetet, som ska vara klart till 2012, blir passivhusstandard på all nyproduktion på stadens mark.

- Först ska vi definiera vad som menas med ”motsvarande passivhusnivå” och utreda hur det kan tillämpas. När det är klart hoppas vi kunna presentera nya krav som ska gälla från 2012, säger Ingmarie Ahlberg, miljöansvarig på exploateringskontoret i Stockholm.

Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige i december förra året som slog fast att Stockholms stads miljöprogram ska kompletteras med ett kapitel om hållbar stadsutveckling. Innehållet i kapitlet är till stora delar hämtade från miljöprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. Där är kravet på fastigheternas energianvändning hårdare än i andra nybyggen och satt till max 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Stockholms stad anser nu alltså att liknande krav borde kunna gälla för alla nya fastigheter som byggs på stadens mark.

Stadsledningskontoret har bildat en arbetsgrupp som under året ska utreda hur de nya kraven kan införas. Den 31 mars hålls ett informationsmöte i Stockholm, kallad Temadag Energi, dit berörda husbyggare och andra kallas.

Text Marie Granmar

Annons