…men utredningen ifrågasätts redan

Annons

Energieffektiviseringsutredningen fick arbeta intensivt in i det sista med extrainsatta möten. När resultatet nu presenteras får det kritik i sex särskilda yttranden, skrivna av åtta av utredningens 25 experter.

Bland annat kritiseras den stora osäkerheten i beräkningarna av energieffektiviseringspotentialen och valet att anlägga ett primärenergiperspektiv snarare än ett slutanvändarperspektiv.

Bland kritikerna finns Föreningen Sveriges Energirådgivare och Energieffektiviseringsföretagen. Föreningen skriver att utredningen saknar strategiskt tänkande för framtiden och att utredningen underskattar effektiviseringspotentialen. Bland annat, hävdar föreningen, har en fjärdedel av besparingspotentialen i bostadssektorn tagits bort med hänsyn till hinder för genomförande. Detta trots att sådana hinder kan minskas genom statliga styrmedel. Föreningen menar också att potentialen bygger på gamla och osäkra uppgifter och inte tar hänsyn till teknikutvecklingen.

Den kanske allvarligaste kritiken är att föreningen menar att utredningens mål är dåligt genomtänkt. ”De styrmedel som regeringen föreslår står vi till vissa delar bakom, men bristen är att de inte har någon koppling till potentialerna eller till de hinder för genomförande som finns. En sådan analys finns inte. Vi vet inte om det är rätt styrmedel som föreslås” skriver föreningen.

Även Fastighetsägarnas Bengt Wånggren framför synpunkter på utredningen. Utredningen borde fokusera på att minska mängden producerad energi istället för att fokusera på minskad primärenergianvändning, skriver han. ”Detta val gynnar den svenska modellen med kraftvärmeproducerad fjärrvärme och utredningen går så lång att den skriver att det kan vara dåligt för samhällsekonomin att minska den köpta mängden energi till en byggnad” skriver Bengt Wånggren.

Utredningen ”Vägen till ett energieffektivare Sverige” SOU 2008:110, finns att ladda hem på www.regeringen.se

 

Annons