Många ändringsförslag till EU

EU:s energieffektiviseringsdirektiv har mötts av hård kritik. Totalt har över 1 500 synpunkter på förslaget kommit in.´

EU-målet om en 20-procentig minskning av energianvändningen till år 2020 har visat sig vara svårt att uppnå med de medel som står till buds i dag, har EU-kommissionen konstaterat. Det har resulterat i ett nytt förslag till direktiv, som bland annat ska snabba upp energispartakten och ta tillvara spillvärme, berättade Fredrik von Malmborg från Näringsdepartementet på Byggmiljödagen.
- Det ser ut som man med nuvarande regelverk kommer ungefär halvvägs med det verkliga utfallet. Med det nya förslaget ställs krav på både slutanvändare, el- och värmeproducenter, samt distributörerna.

Detta direktiv förhandlas om inom Europeiska Rådet, parallellt med förhandling inom EU-parlamentet. Hittills har det enligt Fredrik von Malmborg kommit in mellan 1 500 och 2 000 ändringsförslag. Även parlamentet har synpunkter, bland annat att kraven borde gälla fler än bara offentliga fastigheter.

Parlamentet kommer att rösta om förslaget under våren. Delar av det överensstämmer inte med svenska förhållanden, exempelvis att svenska staten inte kan påverka de kommunala budgetarna så att de avsätter pengar för de årliga energiåtgärderna, och kravet på att alla nya bostadsområden ska anslutas till fjärrvärme.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2012 sid 12
 

Annons