Lättryckavlopp kan bli dyrt alternativ

När kommuner bygger ut kommunalt VA till småhusområden används ofta system med lättryckavlopp, LTA. I tättbebyggda områden kan det bli ett dyrt alternativ till självfallsystem, visar en undersökning.

I undersökningen, som kommer från Nacka kommun, jämfördes system med lättryckavlopp, LTA, som både förlagts grunt och på frostfritt djup med självfallsystem. Systemen med lättryckavlopp används för att pumpa spillvatten från den enskilda fastigheten ut till kommunens ledningsnät. Vanligast är att LTA-ledningarna anläggs grunt, och då behövs värmeslingor för att hindra att de fryser på vintern.

Investeringskostnaden för system med LTA är lägre än för självfallsystem. Därför väljs ofta det alternativet. I Nacka kommun, där det finns mycket kuperad mark, visade det sig dock att valet kan bli dyrt. Om antalet fastigheter i ett område överstiger 50 blir den årliga kapitalkostnaden högre för LTA. Om det är 100 fastigheter i området blir kapitalkostnaden dubbelt så hög med LTA som med självfallsystem. Den utbyggda ledningslängden i undersökningen är mellan 500 och 2 000 meter. Om LTA ligger grunt eller frostfritt gör ingen större skillnad för kapitalkostnaden.

Den årliga driftelkostnaden blir också högre. För Nacka kommun blev den löpande kostnaden för el till LTA 1,8 miljoner kronor under 2011. Motsvarande kostnad för ett självfallsystem blev 1,5 miljoner kronor. För LTA-systemen tillkommer också elanvändning och kostnader hos de enskilda fastighetsägarna, för pumpar och värmeslingor.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 16

 

Annons