Lång väg kvar för USA

Annons

Det är lång väg kvar för att nå ett energieffektivare USA. Byggnaderna är en viktig pusselbit, där målsättningen är nollenergihus.

Det är västra USA som leder utvecklingen mot ett energieffektivare och grönare byggande, berättade Kent Peterson, Ashrae, på en föreläsning vid Clima 2010. Men vägen mot målet – en bebyggelse som använder lika mycket eller mindre energi än vad som produceras på platsen – är lång och snårig. Ett hinder är skyskraporna.¨
- För en byggnad på över sex våningar är det i stort sett omöjligt att producera motsvarande hela energibehovet på platsen. Å andra sidan är de flesta byggnader i USA två våningar eller lägre, och envåningshus har stora möjligheter att bli självförsörjande, sade han. Han framhöll potentialen hos kommersiella byggnader, och lyfte fram ett antal exempel på existerande nollenergihus. Men svårigheterna är många. Bland annat är det, precis som i Sverige, bara en del av byggnadens energianvändning som omfattas av regelverket. Verksamhetsel, till exempel, går inte att påverka den vägen.

Olika krav och mål
De amerikanska delstaterna har också kommit olika långt i sitt arbete. Femton stater saknar helt målsättning för andelen förnybar energi. Sex delstater har mål, men inga krav. I 29 delstater finns uttalade krav på energibolagen om andelen förnybar el, krav som varierar stort. Till exempel kräver Michigan att 10 procent av all elenergi ska vara förnybar år 2015, medan Maine siktar på 40 procent år 2017. På effektiviseringssidan utmärker sig Kalifornien, som har en tuff energistrategi. År 2020 ska alla nybyggda bostadshus vara nollenergihus, och år 2030 omfattar kravet även lokaler.
Ett grundläggande problem att fokus ligger på nollenergihus, samtidigt som definitionen av sådana byggnader är oklar och öppnar för många olika tolkningar.
- Det finns många definitioner, och det gör det svårt att projektera byggnaderna. Var dras systemgränsen? Ska verksamhetselen räknas in? sade Kent Peterson och refererade till ett antal olika potentiella systemgränser. Han såg inte bara tekniska problem med att nå fram till en energieffektivare bebyggelse.
- För att lyckas krävs lagar och standarder. Det krävs forskning och utveckling, ekonomiska morötter och affärsmöjligheter. Men det är tekniskt möjligt att bygga nollenergihus, det har vi redan visat.

Av Ingar Lindholm, Energi & Miljö nr 9/2010
 

Annons