Lag om energimärkning

Annons

Till sommaren träder en ny lag om energimärkning i kraft. Den ska förenkla för konsumenter som vill välja energieffektiva produkter.

Regeringen föreslår en ny lag, kallad ”Lag om märkning av energirelaterade produkter” med ikraftträdande i juli i år.
Lagens syfte är att genomföra det reviderade energimärkningsdirektivet från 2010 (om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser). Med lagen ska det vara möjligt för slutanvändare att välja de mest energieffektiva produkterna. I och med detta föreslås att den nu gällande lagen om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla.

I departementspromemorian föreslås vidare att tillämpningsområdet för lagen om ekodesign från 2008 utvidgas till att även omfatta energirelaterade produkter.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1 2011 sid 9
 

Annons