Kriterier för luftfilter

Annons

Miljöstyrningsrådet (MSR) har påbörjat ett arbete med att ta fram miljökrav för luftfilter (främst påverkan på ventilationsaggregatets energianvändning). Tanken är att dessa krav ska användas i offentlig upphandling.

Arbetet planeras vara klart under våren 2014. MSR är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. En expertgrupp med representanter från både leverantörer och beställare samt andra berörda har bildats. MSR strävar efter att utveckla krav på tre olika nivåer: 

  • Basnivån består av krav som är fokuserade på att minska merparten av den miljö/hållbarhetspåverkan som är kopplad till det specifika produktområdet.
  • Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån och kan kräva en större insats i att följa upp och granska verifikationer.
  • Spjutspetsnivå där det bästa alternativet efterfrågas vad gäller miljö- och andra hållbarhetsaspekter. Detta innebär att tillgången på varor och tjänster blir mindre än vid bas- och avancerade krav.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2014, sid 14

Annons