Krav på spiskåpa stoppar kolfilterfläkt

Fallet med byggherren som ville installera kolfilterfläktar istället för spiskåpa med forcering har avgjorts. Länsstyrelsen i Uppsala stoppar installation av kolfilterfläktar.

Plan- och Byggnadsnämnden i Uppsala kommun tog ett riktigt beslut när man till ett startbesked för bygge av bostadsrätter i Uppsala villkorade att kolfilterfläktar inte accepterades som spisfläktar. Det har länsstyrelsen i Uppsala län kommit fram till i ett beslut från i maj.
Förbudet mot kolfilterfläktar gjorde att byggherren, Genova Bostad, överklagade till Länsstyrelsen i slutet av förra året, med hänvisning till att kolfilter i kombination med ökad grundventilation i köket (15 liter/sekund) klarar att föra bort lukt, emissioner och fukt.
I beslutet konstaterar Länsstyrelsen att moderna kolfilterfläktar har en mycket god upptagningsförmåga och att det är möjligt att kolfilterfläktar skulle kunna uppfylla kraven på tillfredställande inomhusklimat. Det som fäller avgörandet är dock underhållsbehovet av dessa fläktar, vilket är ett argument som framförts av byggnadsnämnden. Nämnden skriver att det läggs en ökad underhållskostnad i form av filterbyten på bostadsrättsinnehavarna och eventuellt framtida problem med dåligt underhållna återluftsfläktar vilket ger undermåligt inneklimat. Man konstaterar också att återluft av luft från kök inte får ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt.

Planerar överklaga
Tore Berglund, vd för Genova Bostad, är förvånad över Länsstyrelsens motivering till beskedet och pekar på att länsstyrelsen säger emot sig själv.
- Länsstyrelsen skriver å ena sidan att det ”i dag finns moderna kolfilterfläktar som har god upptagningsförmåga. Det är därför möjligt att kolfilterfläktar i kombination med det av bolaget beskrivna ventilationssystemet skulle kunna uppfylla kraven på ett tillfredsställande inomhusklimat.” Det innebär att Länsstyrelsen inte ser att funktionen på vårt valda grundalternativ med kolfilterfläktar är fel. Å andra sidan kan jag konstatera att Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att det finns risk med dåligt underhållna fläktar vilket i sin tur kan bidra till ett undermåligt inomhusklimat.
- Jag har svårt att riktigt förstå motiveringen till varför vi får ett avslag. Hur blir det nu med flerbostadshusprojekt som har separata FTX-lägenhetsaggregat? För att dessa ska fungera krävs det regelbunden service och byte av filter. Vanliga köksfläktar med separata imkanaler kräver underhåll med rengöring av filter. Vad gör det svårare att byta filter i en kolfilterfläkt?
Han konstaterar dock att många förknippar kolfilterfläktar med dålig funktion och att de tidiga modellerna säkert hade en allt för dålig verkningsgrad.
- Men tekniken går framåt och i dag har vi kolfilterfläktar med mycket bra upptagningsförmåga. Dessutom är detta system energimässigt ett bättre alternativ än separata imkanaler kopplade till köksfläktar, där luften släpps ut utan värmeåtervinning.
I det aktuella projektet byttes kolfilterlösningen ut mot köksfläktar med separata imkanaler i sent skede redan förra året, vilket medförde en merkostnad.
En fortsättning är dock att vänta. Genova Bostad överväger att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Kommunen nöjd
Hos Uppsala kommun är man däremot tillfreds med beslutet. Bo Liljestrand, processledare på Kontoret för samhällsutveckling, konstaterar att man egentligen inte vill ha diskussion kring kolfilters vara eller inte vara i nyproduktionen.
- Vi följer vad myndigheten Boverket beslutar och i detta fall konstaterar både Boverket och Funkis (Funktionskontrollanternas förening), att frånluft från kök ska dimensioneras för att ta hand om fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen. Det betyder att en kolfilterfläkt inte kan ersätta en spisfläkt eller spiskåpa, då den enligt Boverket inte är att betrakta som ett ventilationssystem.
- En annan viktig del för oss är att skötsel och kostnad avseende det tekniska egenskapskravet på hygien, hälsa och miljö läggs över på den enskilda lägenhetsinnehavaren. Det kan innebära att gemensamma system sätts ur spel. Det här är alltså ett långsiktigt ej hållbart alternativ på lösning av köksventilationen, säger Bo Liljestrand.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 6-7

  • FAKTA:
    Nämnden hänvisade i sitt besked till BBR 6:21, 6:2524 samt 6:2525.
Annons

Kommentarer

jag håller med att kolfilterfläktar inte funger så bra som man tänkte. Vi själv bor i en ny lägenhet med köket som har kolfilterfläktar. I och med att lagar mat mäste man öppna fönster eller balkong för att föra bort lukter och matos. OM vi bara litar på kolfilterfläktar då märker man att luft inomhus inte är fräsch.
När vi diskuterar om möjlighet att byta ut den på framtiden då fick vi besked det går inte eftersom ventilations kanaler inte dimensionerades under sådan förutsättning.

Att man kan använda kolfilterfläktar i äldre hus för att förbättra inomhusmiljön är väl jättebra, men att projektera nybyggen med dom är bara dumsnålt. Att göra rätt från början blir i längden billigast, dessutom bra.

Håller med om att kolfilter är ett sämre alternativ, men länsstyrelsens motivering är usel. Håller med Genova om att vi då får förbjuda separata FTX-system med den motiveringen. Återluft till ett och samma rum är ju ok om den är filtrerad så det är ju inte heller en motivering. Vi har uteluftsventiler med filtrering i massor ska dessa förbjudas.

Motivet kunde vara att (förutsatt att man grundade dessa på någon form av fakta).
Att fukthalterna vid matlagning riskerar att skada byggnaden. Luktproblem som föranleder bostadsägare att öppna fönstret och vädra ut matos (till grannars förtret).
Att värmelast vid matlagning återförs rummet och skapar en ej godtagbar inre miljö.
Filtret riskerar att skapa grogrund för bakterier som sedan sprids i innomhusluften.

Vad som helst men inte att det är för svårt att byta. Kommer man till ventilationsproblematik så är det bara en massa "gubb-tyck" och i spettsen för alla tyckare och ogrundade åsikter går Funkis.

I byggnader med fuktsäkert och energieffektivt klimatskal och därmed med hög lufttäthet, täta fönster och husdörr kam man inte bedriva en spiskåpa!
Spiskåpan skapa så mycket undertryck i huset att barnen inte skulle kunna öppna husdörren när man ventilera ut 300 - 700 m3 luft i timme. Dessutom får vi helt onödiga energiförluster.
Ska vi bygga otäta byggnader bara för att kunna bedriva en gammaldags spiskåpa?
Här finns mer informationer:
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2012/December/Kolfilterf...
och
https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Kok...