”Innemiljöforskningen ett åsidosatt område”

Mer pengar behöver satsas på innemiljöforskning, menar både forskare och branschens aktörer. Nu har en skrivelse, framtagen vid en workshop hos EMTF, lämnats till forskningsfinansiären Formas.

Det finns klara behov av mer forskningspengar för innemiljöforskningen. Det framgick av en workshop som Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade tillsammans med Svensk Ventilation och IQ Samhällsbyggnad. Deltagare var ett drygt 20-tal forskningsutövare, konsulter, installatörer, leverantörer och organisationsföreträdare.

Anledningen till träffen var att i den nya forskningspropositionen – som ska antas senare i år - finns förslag om utökat stöd för hållbar samhällsbyggnad inom vilket innemiljöforskning kan bedrivas. Stödet hanteras av forskningsrådet Formas.

Under workshopen identifierades tre prioriterade forskningsområden som också presenteras i ett dokument som överlämnats till Formas. I dokumentet konstateras att innemiljöforskningen sedan längre tid är ”ett åsidosatt forskningsområde som på grund av detta kan beskrivas som existenshotat. Behovet av forskningsmedel är akut och det finns behov av både längre och kortare forskningsprojekt kring inomhusmiljö.”

Mot bakgrund av detta har tre huvudpunkter identifierats som viktiga ur forskningssynpunkt:

  1. Innemiljöns betydelse för människans hälsa, välbefinnande och produktivitet
  2. Förutsättningarna för de tekniska systemen att skapa och vidmakthålla god inomhusmiljö med god energieffektivitet
  3. Branschens och samhällets spelregler - utformning och samordning av regelverk och system för kvalitetssäkring.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 1/2013 sidan 12

 

Annons