Inget krav på individuell mätning

Annons

IMD ska endast användas när det är Inget krav på individuell mätning. Det framgår av en lagrådsremiss.

Det blir inte krav på obligatorisk mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå (IMD). Däremot ska IMD användas när det är kostnadseffektivt. Det framgår av regeringens lagrådsremiss i frågan, som berör en rad olika lagar. Bakgrunden är EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som beslutades i december 2012 och som slår fast en gemensam ram för energieffektiviseringsarbetet i EU. Det övergripande syftet med direktivet är att säkerställa att det energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020 som medlemsstaterna i EU beslutat om ska kunna uppfyllas, och att ge verktyg för ytterligare energieffektivisering efter år 2020.

I direktivet fanns formuleringar kring mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå som har stött på hård kritik från både bygg- och fastighetsbranschens aktörer. Man menade i korthet att kravet på värmemätning inte är kostnadseffektivt för svenska förhållanden. Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2014 sidan 9

 

Annons