Ideons smarta energidrag

Både små och stora åtgärder har hjälpt till att ge nya kontors- och hotellkomplexet Ideon Gateway i Lund en mycket låg energianvändning. I januari stod fastigheten, som köper endast 26 kWh per kvadratmeter och år, klar för inflyttning.

Åker man ner i hissarna på Ideon Gateway, som ligger i forskningsbyn Ideon Science Park i Lund, går det inte att märka att den kinetiska energin från nerfärden genom ett sinnrikt system återvinns och omvandlas till el, som i sin tur driver hissarna. På så sätt har elanvändningen för hissdriften minskat med 40 procent, jämfört med konventionell hissteknik.
Att återvinna den kinetiska energin från hissarna är en liten men ändå ovanlig åtgärd för att minska elanvändningen. Det är dock inte den enda ovanliga energisparåtgärden i byggnaden på 20 000 kvadratmeter.
Ideon Gateway består av två höghusbyggnader, 14 respektive 19 våningar höga, sammankopplade i bottenplan av en gemensam del. I den gemensamma delen finns restauranger, bar, konferenslokaler, frisör och foajé. I den högre byggnaden finns det kontor, i den lägre hotell. Tanken enligt fastighetsägaren Ikano Kontor är att byggnaden ska bli en bra samlingsplats för de företag som verkar i Ideon, som är knutet till Lunds universitet.

Intelligenta don
Enligt Ulrika Hammargren, miljösamordnare hos Ikano Fastigheter, sker i princip all luftbehandling samt tillförsel av kyla och värme (förutom i vissa utrymmen) via intelligenta VAV-don. Med dessa går det att fininställa behovet av värme eller kyla till olika delar av byggnaden, ner på rumsnivå. Donet känner också av vilka värme- och kylbehov som finns i den aktuella zonen, vilket gör att värme inte tillförs under de timmar då solljuset gassar in eller när ingen finns i lokalen. I kontorsdelen finns ett vertikalt ventilationsschakt genom huset från plan 3 till 19. På varje plan finns sedan tre zonspjäll - ett för variabel tilluft, ett för variabel frånluft och ett för konstant frånluft. De aktiva tilluftsdonen är sedan utplacerade enligt ”modultänket” där varje don kommunicerar med zonspjällen. Indelningen följer inte brandzonerna.
Installerade effekter är 600 kW värme, 800 kW kyla samt 100 kW varmvatten. Den beräknade användningen av köpt energi för fastighetsdrift, enligt BBR:s definition, är 26 kWh per kvadratmeter och år och lägre än den beräknade energianvändningen för verksamheten. Hyresgästernas elförbrukning har bedömts vara 31,2 kWh/kvm varav köket står för cirka 20 kWh/kvm och datorer, skrivare med mera för 10 kWh/kvm.

Väljer LED
Förutom att all belysning styrs genom närvarogivare, har eleffekterna för belysning hållits nere genom att använda LED i allmänna utrymmen.
- LED ger mer ljus per watt än vanliga glödlampor och kan lätt dimmas. Till skillnad mot andra ljuskällor avger LED väldigt lite värme och har en livslängd på mellan 35 000 och 100 000 timmar jämfört med en glödlampa som har cirka 1 000 timmar. LED innehåller heller inget kvicksilver, till skillnad mot lysrör och lågenergilampor, säger Ulrika Hammargren.
Bedömd elbesparing tack vare LED är enligt Ulrika Hammargren uppskattningsvis 50 till 70 procent jämfört med ett annat ganska bra system med styrning.

Gröna tak
Cirka hälften av takarean, som är på totalt 1 800 kvadratmeter, på Ideon Gateway kommer att bli gröna tak med gräs och sedum. Fördelen med gröna tak är att de ökar den biologiska mångfalden, magasinerar regnvatten, kyler på sommaren och isolerar på vintern. Från början ingick också i planerna att placera solceller på taket.
- Men vindlasterna på taket är oerhört stora, cirka tio gånger högre än på marken, så dessa planer skrinlades. Det fanns idéer om att antingen placera solcellerna i stenkassuner eller montera dem i yttertaket, men lösningarna föll på att de inte var realistiska. Risken ökar ju enormt för vattenskador om vi måste göra genomföringar i taket för att fästa solcellerna, säger Ulrika Hammargren.
Däremot finns 975 kvadratmeter solceller med en installerad toppeffekt på 122 kW monterat på fasaden, vilket gör Ideon Gateway till den byggnad i Sverige som har störst area fasadintegrerade solceller. Solcellerna ska täcka omkring tio procent av det årliga behovet av fastighetsel. Fasaden består av smala skivor i olika höjd, vilket skapar en variation i byggnadskroppen där solcellerna, vars färg skiljer sig från den övriga fasaden, bildar mönster.
- På de delar av fasaden där vi placerat solceller hade arkitekten från början tänkt att ha en grafitgrå nyans. Nu blev det så att vi valde solceller med en så snarlik färg som möjligt, säger Ulrika Hammargren.
För installation av LED och solceller har fastigheten fått ett 30-procentigt bidrag från Delegationen för hållbara städer.

Lagrar dagvatten
Ideon Gateway lagrar dagvatten i anslutning till byggnaden i ett 500 kubikmeter stort dagvattenmagasin. Detta för att minska belastningen på dagvattensystemet när det regnar mycket. Dagvattenmagasinet byggdes för att klara de höga krav som kommunen har på fastighetsägare när exploatering av mark görs.
Fasaden består av en dubbelglasfasad, genom vilken överskottsvärme ventileras bort sommartid, men också där överskottsvärme kan lagras vintertid. Fönstren i sig har ett U-värde på 1,0 och ett G-värde på 0,4. Enligt Ulrika Hammargren minskar detta – tillsammans med solskyddsmarkiser – kylbehovet med tio procent.
Att glasfasaden fungerar som extra isolering har dock inte kunnat utnyttjas i de IDA-ICE-beräkningar som gjorts, och inte heller det gröna takets isolerings- och kylegenskaper. Enligt Ulrika Hammargren visar detta på att datorprogrammen inte är fullständigt utvecklade för dagens avancerade byggande.

Borrhålslager för värme och kyla
Ideon Gateway värms och kyls genom ett borrhålslager med 39 hål som vardera är cirka 230 meter djupa. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen med ungefär 100 ton årligen jämfört med om man använt fjärrvärme och fjärrkyla.
Huset är inte anslutet till fjärrvärme, utan i det fall extra värme skulle behövas finns två elpatroner. Enligt Ulrika Hammargren finns en liknande lösning i Helsingborg sedan några år, men i den fastigheten har elpatronerna aldrig behövt tas i drift.

Varmvattenberedare
Liksom i andra kontorsbyggnader är kontorsdelen i Ideon Gateway beräknad för mycket låg användning av tappvarmvatten. För att slippa onödiga rördragningar och värmeförluster via varmvattencirkulation har man valt en ovanlig lösning. Vartannat våningsplan i kontorsdelen har försetts med en elvarmvattenberedare på 1 kW.
Med de uppnådda energi- och miljöåtgärderna avser Ikano Kontor att certifiera byggnaden enligt både Miljöbyggnad Guld och EU Green Building. Byggnaden är också precertifierad med målet LEED Platinum.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 20-23
Fakta Ideon Gateway
Beställare och byggherre: Ikano Fastigheter
Byggentreprenör: Skanska
Arkitekt: Uulas Arkitekter/Mono Arkitekter
VVS-konsult: Bengt Dahlgren
VVS-installatör: YIT
Ventilationskonsult och -entreprenör: Skanska Inneklimat
Elkonsult: Grontmij
Elinstallatör: Goodtech
Styrkonsult och -entreprenör: Kieback & Peter
Entreprenadform: Delad totalentreprenad
Projektkostnad: cirka 500 miljoner kronor

Annons