Frikyla var rätt medicin för Rättsmedicin

När nya Rättsmedicin i Göteborg skulle byggas krävdes låg energianvändning och hög säkerhet. Energikraven uppnås bland annat genom att en del av ventilationen räknas som verksamhetsenergi.

I de nya lokaler som står klara för Rättmedicinalverket på Medicinarberget i centrala Göteborg har stort arbete lagts ner på att få ner den fastighetsrelaterade energianvändningen. Den nya byggnaden på omkring 5 600 kvadratmeter är uppförd och ägs av Akademiska Hus varav hälften hyrs av Rättsmedicinalverket. I byggnaden finns obduktionslokaler, laboratorier och bårhus liksom kontor och den ersätter de äldre lokalerna som Rättsmedicin haft en bit bort.
- De lokalerna byggdes 1995 för de behov Rättsmedicin hade vid den tiden och sågs väl inte direkt som en lösning för all framtid, konstaterar Lennart Westling, projektansvarig hos Akademiska Hus och ansvarig för uppförandet av den nya byggnaden.
Drygt tio år senare befanns lokalerna otillräckliga bland annat på grund av expansion av verksamheten och en jakt på nya lokaler påbörjades. I dag finns 22 anställda, som hanterar cirka 2 000 fall per år. Det innebär obduktion av människor som har dött en onaturlig död men man genomför också så kallade levandeundersökning, vilket innebär undersökning av brottsoffer och misstänkta gärningsmän.

Arkitekturen viktig för funktionen
Själva utförandeprocessen inleddes enligt Lennart Westling med att projektgruppen, som bestod av folk från Akademiska Hus och Rättsmedicinalverket och konsultgruppen, tillsammans gick igenom flödena genom huset. Med andra ord hur de olika funktionerna skulle ligga i förhållande till varandra.
- Huset besöks ju av många olika kategorier: medarbetare hos Rättsmedicinalverket, polis, kriminalvården, offer, misstänkta, men också anhöriga som ska ta avsked från en avliden och transportörer. Det gäller att hålla vissa av dessa kategorier från varandra, berättar Annika Aarthun, vd för Wikströms VVS-Kontroll, som varit installationskoordinator för nya Rättsmedicin.
Av byggnadens fem våningar hyr Rättsmedicin de två första våningarna; den övre med kontor och entré, den undre med obduktionsutrymmen, avskedsrum och liknande, med direkt anslutning till teknikutrymmena.
Obduktionsrummen är placerade i norrläge. De har stora fönster med en betagande utsikt mot Göteborg, vilket möjliggörs genom att huset är placerat på en höjd. Alla fönster är för övrigt av så kallad säkerhetsklass, alltså okrossbara.

Höga ventilationsluftflöden
För hela byggnaden finns tre luftbehandlingsaggregat. Ett för obduktions- och laboratorielokalerna, ett för Rättsmedicinalverkets kontor och ett för de övriga kontoren i byggnaden. Normalflödet i hela byggnaden är sex liter per kvadratmeter och minut.
För att klara luftflödena när laboratorie- och obduktionsdelen används krävs en luftvolym på 25 l per kvadratmeter och sekund. Installerad effekt för detta aggregat är skyhög – 137 W/kvadratmeter, jämfört med 17 till 26 W/kvadratmeter för kontorsaggregaten.
Ett vanligt problem med obduktionsrum är enligt Lennart Westling akustiken eftersom det är mycket hårda ytskikt, bland annat är obduktionsbordet gjort av stål. Det har man åtgärdat med akustikskivor i taket och en stegdämpande plastmatta, alltså inget klinkergolv, vilket kanske hade varit mer praktiskt.

Ingen roterande växlare
Ventilationsaggregatet för laboratorie- och obduktionslokalerna har batteriåtervinning, eftersom det inte är lämpligt med roterande växlare i detta aggregat, på grund av luktöverföring.
Utslaget på hela kontoret beräknas installerad effekt för ventilation uppgå till 26 W per kvadratmeter. I övriga delar av huset, alltså kontoren, har man valt roterande växlare.
Byggnaden har klarat klassningen enligt Miljöbyggnad Silver.
Fastigheten är försedd med ett eget värme- och kyllager, bestående av ett borrhålslager med 26 borrhål, kopplade till två värmepumpar/kylmaskiner. Totalproduktion är 644 MWh per år. Värmeproduktionen räcker också till en del av grannbyggnad, Zoologen, om behov uppstår.
Borrhålslagret används sommartid för komfortkyla, 120 MWh frikyla kan tas ut. Det totala kylbehovet för fastigheten är 140 MWh, vilket betyder att resten produceras med kompressorkylmaskiner.

Speciella hygienkrav
De brukarrelaterade behoven av kyla (kylrum och liknande) ansvarar Rättsmedicinalverket själva för. Bland annat finns kylfack för förvaring av avlidna.
Eftersom byggnadens verksamhet har speciella hygienkrav och skyddsföreskrifter vilket bland annat kräver stora luftflöden, har diskussion förts med Boverket om denna ”överventilation” kan hänföras som verksamhetsenergi. Man har fått bekräftat från Boverket att den energi som används för eldrift och uppvärmning och som tillhör verksamheten inte ska räknas till fastighetsenergin.  Detta får till följd att huset då får en energianvändning under kraven för hus som har värmepump (som räknas som elvärme för uppvärmning), 64 kWh/kvadratmeter, år. Verksamhetselen beräknas å andra sidan till 144 kWh/kvadratmeter, år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 4/2013 sidan16

 

 • FAKTA
  Beställare och Byggherre: Akademiska Hus AB, region Väst  
  Byggentreprenör Peab
  Installationskoordinator: Wikströms VVS-Kontroll
  Lab-arkitekt: Link arkitekter Umeå
  Arkitekt: Sweco Architects
  VVS-konsult: Bengt Dahlgren
  Elkonsult: Grontmij
  VVS-entreprenör: Kungälvs Rör
  Ventilationsentreprenör: LH Vent teknik
  Styrentreprenör: Key Logic
  Elinstallatör: NEA
Annons