Förändrade regler kring brandgasspridning oroar

Annons

En ny produktstandard kommer att ersätta typgodkännandereglerna för brandspjäll. Det väcker oro för sämre brandskydd, men Boverket tror på lägre priser.
 

I Sverige används sedan många år brandgasspjäll för att brandgaser inte ska spridas mellan brandceller. I dagens typgodkännanderiktlinjer anges krav på stängningsförmåga vid lufthastigheten 15 m/s, stängningstid som är 20 sekunder, koppling till rökdetektor samt automatisk funktionsprovning var 48:e timme. I och med harmoniseringen av de olika europeiska ländernas byggregelverk genom CE-märkning har en standard tagits fram för spjäll (SS-EN15650), bland annat brandgasspjäll. Denna ska ersätta typgodkännandet.
I det förslag till standard, som SS-EN15650 utgör, fins inte något av ovan nämnda krav från typgodkännadet med, och i förslaget till ny text i BBR kapitel 5 – som nu är ute på remiss – har hänvisningen till att produkten ska vara typgodkänd bytts mot att de kan vara verifierade enligt SS-EN 15650. Automatisk funktionsprovning kan fortsatt användas men är inte ett krav. Boverket konstaterar för sin del att:
- De skillnader som uppkommer ger något minskade krav på spjällen gällande stängningsförmåga och stängningstid men detta bedöms ur ett helhetsperspektiv ge små effekter på det totala brandskyddet. Troligtvis kommer alla spjäll som i dag är typgodkända att klara även de nya kraven. Produkterna blir antagligen avsevärt billigare.
 
Bekymmer
Både fabrikanter och konsulter har dock invändningar mot att kraven på stängningsförmåga, stängningstid och funktionsprovning tas bort.
Tor-Björn Danielsson, tekniskt ansvarig hos Bevent-Rasch, är svensk representant i den CEN-arbetsgrupp som arbetat med bland annat klassificeringsdelen i standarden.
- Risken finns att man sänker lägstanivån för brandskydd, om spjället bara löser på temperatur och inte brandgas. Det tar mycket längre tid för ett spjäll att stänga på temperatur än brandgasvarnare i form av rökdetektor. Detta har också Boverket uppmärksammat. Ett ytterligare problem är att vi pratar om brandgasspjäll, medan standarden bara pratar om brandspjäll vilket bidrar till förvirring.
Han pekar också på att vi i Norden är mer anpassade efter automatiserad funktionskontroll, vilket ju inte är ett krav enligt den föreslagna standarden. Att flera gånger per år gå ut och titta på varje spjäll, som annars är kravet, har vi i Sverige ingen organisation för och brandskyddet skulle då försämras.  
 
Brandgasspjäll vanligast
Enligt Per-Anders Marberg, vd för Bengt Dahlgren Brand och Risk AB, är brandgasspjäll det vanligaste i dag förekommande spjället avseende brandskydd.
- I och med ändringen blir det lite luddigare om produkterna klarar brandkraven, men även i dag slinker det igenom brandskyddsprodukter som typgodkänts och som vi snabbt kan konstatera inte borde ha på marknaden att göra. Då är det vår skyldighet som brandkonsult att informera kunderna om detta. De flesta byggherrar eftersträvar ett säkert och lättskött brandskydd, även om det alltid kommer att finnas de som vill ha det billigaste oavsett kvalitet. Brandskyddsprodukter är dock extra känsligt, eftersom de måste fungera då det verkligen gäller. Det är därför viktigt att sakkunniga inom brandskydd får vara med och tycka till om föreslagna produkter innan de köps in och monteras.
- Jag tror inte att de seriösa spjälleverantörerna behöver vara speciellt oroliga. Brandkonsulter, myndigheter och kontrollansvariga kommer att göra allt för att oseriösa produkter hålls borta från byggmarknaden.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö 8/2010 sid 9

  • Fakta CE-märkning

    CE-märkning är inget kvalitetsmärke, utan visar endast att produkten motsvarar EU:s miniminkrav för att få säljas på den inre marknaden.Det tekniska arbetet för att ta fram minimikraven för respektive produkt utarbetas i arbetsgrupper inom CEN, varav en arbetsgrupp arbetar med brandspjäll/brandgasspjäll. Totalt förväntas det komma 2 000 standarder inom byggområdet.
     
Annons