Europeisk standard för kundcentraler

Den standard för kundcentraler för fjärrvärme som finns används bara för mindre anläggningar. Det vill Svensk Fjärrvärme ändra på genom att skapa en europeisk standard.

Sedan 1999 har branschorganisationen Svensk Fjärrvärme en standard för provning och certifiering av kundcentraler (undercentraler). Standarden inklusive test har hittills i första hand utförts på centraler för småhus och har varit frivillig. Nu har dock ett arbete påbörjats för en standardiserad metod för hela Europa. Gunnar Nilsson, ordförande i Svensk Fjärrvärmes Kundcentralgrupp, förklarar att europeiseringen är ett svar på behov från en ökande europeisk marknad för fjärrvärme. Ju längre serier, desto billigare centraler.
- Standarden på villasidan har lett till en väsentlig kostnadsminskning, vilket kan leda till en kostnadsminskning även på fastighetssidan. Redan fem år efter att Svensk Fjärrvärme införde provning och certifiering av kundcentraler för småhus hade genomsnittspriset för dessa gått ned 40 procent. Det beror på den utveckling och förbättring som tillverkarna åstadkom för att erhålla bra värden och omdömen från provningen.

Effektivare och billigare
Enligt Gunnar Nilsson ska dock den stora minskningen inte tas som intäkt för att den europeiska standarden inklusive provning skulle ge så höga värden.
- Det är dock en tydlig indikation att man får bättre effektivitet och lägre kostnader, säger han.
- Fjärrvärmebolag och andra som upphandlar kundcentraler har alltid egna uppfattningar om var komponenter ska sitta och vilka de ska vara. Olika fabrikanter har olika design av centralerna, vilket också gör att det kan bli svårt för kunderna att välja rätt. Det finns också ett stort spann i utformningen av storlekar på växlare för tappvarmvatten respektive värme. Alla dessa olikheter i utförande av kundcentralerna är helt onödiga då centralerna ska täcka exakt samma behov i hus vare sig de finns i Stockholm, Södertörn eller Milano.

Den branschstandard som Svensk Fjärrvärme tog fram för ett antal år sedan och som reviderats, har inte anammats för testning av större centraler.
- Den standard vi arbetat med har många fabrikanter högaktningsfullt struntat i att använda för sina större centraler, vilket vi förhoppningsvis kan ändra på genom att göra den europeisk. Ett problem har varit begränsningen i utbudet av testfaciliteter, vilket gjort testerna dyra, tycker fabrikanterna.

Enklare standard
Standarden utförs enligt Gunnar Nilsson som en enklare europeisk standard, en så kallad CEN working agreement, vilket i princip innebär att den inte till en början är en EN-standard. Den kan dock enkelt konverteras till en ”skarp” standard så småningom.

Enligt Gunnar Nilsson finns behov av en standard av detta slag i synnerhet för de länder där fjärrvärmen är under utbyggnad.
- En standard skulle enligt tillverkarna, eftersom de då kan arbeta med längre serier, kunna leda till en 15-procentig minskning av priset.
I standardprojektet ingår 17 medlemmar bestående av bland annat tillverkare av centraler, fjärrvärmebolag och nationella fjärrvärmeföreningar. Projektet startades i september i år och ska vara klart inom två år.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2013 sidan 31

 

 

Annons