Elstatistik räcker inte för att få hushållen att minska elanvändningen

Annons

Vissa hushåll som har fått löpande statistik på sin elkonsumtion har överraskande ökat i stället för minskat sin elanvändning. Månatlig avläsning och nya smarta elmätare kan få betydligt mindre effektiv på elanvändningen än väntat.

En forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) har gjort en syntes av tre undersökningar om elanvändning i samarbete med elbolag i Skåne. I samtliga fall har ett visst antal elkunder fått möjlighet att få statistik över sin elanvändning via internet. De tre undersökningarna visar på en del förbluffande resultat.
I den första undersökningen gjord hos Skånska Energi AB ökade elanvändningen sammantaget med nästan 30 procent hos de hushåll som använde sig av statistiktjänsten. Flera av dem som tog statistiktjänsten i bruk minskade visserligen sin användning av el men då en mindre grupp ökade sin elanvändning mycket kraftigt så blev det sammanlagda resultatet för gruppen statistikanvändare ändå en ökning.

Inte kännbar kostnad
- Jag är inte så förvånad. Här kan det röra sig om elkunder som redan tidigare har använt allt mer el och som blir intresserade av att få ta del av statistik på sin elanvändning för att kontrollera elräkningen. När de väl ser att de använder den el de anser sig behöva och att de har råd med det så förändrar de inte sitt beteende och ökningen kan fortsätta. Elkostnaden för många hushåll som inte har elvärme är ofta bara två till tre procent av hushållsbudgeten och därmed inte så kännbar, säger Jurek Pyrko, professor vid Institutionen för Energivetenskaper vid LTH och tillägger:
- Tidigare forskning i Skandinavien visade att bättre information skulle kunna leda till cirka 10-12 procent lägre elbehov. När beslutet om månatliga avläsningar och de nya smarta elmätarna kom bedömde Energimyndigheten att minskningen skulle kunna bli tre till fyra procent. Vi bedömer att det snarare kan bli kanske en till två procent, inte mer än så. Om man ska åstadkomma minskning av elanvändningen måste man sätta upp mål. Det har visat sig vid ett projekt i Växjö. Där minskade elanvändningen med upp till 35 procent.

De är mer försiktiga
Ett annat förvånande resultat av undersökningarna är att de som inte använde sig av statistiktjänsten minskade elanvändningen. Enligt Jurek Pyrko är flera av dessa kunder redan energimedvetna och för egen statistik som de anser är bättre än den statistik som Skånska Energi kunde ge.
I den andra undersökningen gjord hos Öresundskraft visade det sig att boende i hyreslägenhet som använde sig av statistiktjänsten ökade sin elanvändning med nästan 20 procent. De som bor i villa eller radhus minskade i stället sin elkonsumtion med nästan 15 procent.
- Det visar att de som äger sin bostad är mer energi- och kostnadsmedvetna och har man elkostnaden inbakad i hyran så förändrar man inte sitt beteende. När sådana hyresgäster debiteras elkostnaden separat så kan elanvändningen gå ner med 15-20 procent, kommenterar Jurek Pyrko.

Vill ha rådgivning
Den tredje undersökningen, gjord hos Eon, visar att nästan lika många av dem som använde sig av statistiktjänsten (47 procent) ökade sin elanvändning, som minskade elanvändningen (44 procent). För den grupp som avstått från att använda sig av statistiktjänsten var elanvändningen i stort sett oförändrad.
Många elabonnenter som har deltagit i undersökningarna efterlyser energirådgivning som en del av statistiktjänsten just för att kunna uppnå bättre energihushållning.
Resultaten leder forskarna till en slutsats att man kanske bör vända på begreppen ”orsak” och ”verkan” och anta att den främsta orsaken till att använda statistiktjänsten är att elnotan stiger. Om elanvändningen stiger vill hushållet kontrollera elräkningen och eventuellt göra något åt saken. De som däremot har en sjunkande eller oförändrad elanvändning har ingen anledning att bekymra sig och känner därför inget behov av statistiktjänst.

Hela rapporten ”El-info via digitala kanaler”, Elforsk rapport 09:90, finns att ladda ned på www.elforsk.se.

Lars Eriksson,
Energi& Miljö 3/10
Tre fallstudier i tre elbolag

  • Den första fallstudien utfördes 2008-2009 i samarbete med Skånska Energi AB i Södra Sandby utanför Lund. Företagets samtliga nätkunder har kunnat använda tjänsten ”Min elförbrukning” på Internet. 300 villahushåll valdes ut till studien varav 100 med elvärme, 100 utan elvärme och 100 med värmepump.
  • Den andra fallstudien gjordes tillsammans med Öresundskraft AB i Helsingborg som har tjänsten ”Dina sidor”. Av 446 hushåll i studien var 229 villor med elanvändning på minst 10 000 kWh per år och elberoende uppvärmning. 207 bodde i lägenhet utan elvärme. 10 nätkunder utanför kundtjänsten utgjorde en referensgrupp.
  • Den tredje fallstudien gjordes i samarbete med Eon Sverige AB i Malmö som har kundtjänsten ”EnergiDialog-Privat”. I studien ingick 200 kunder med en elanvändning på minst 10 000 kWh per år, 200 boende i lägenhet utan elvärme och en kontrollgrupp på 100 hushåll som inte hade fått tillgång till kundtjänsten.
Annons