Dött lopp mellan värmepump och FTX

FTX och värmepump har – om hänsyn tas till primärenergifaktorer – lika stor resursbesparing. Det visar en aktuell  jämförelse.

flerbostadhus-huddinge-centrum-foto-mk-2012-(7)

 I denna fastighet i Huddinge testades värmeåtervinning med uteluftvärmepumpar placerade inomhus. Foto: Mark Kretz

Vilket av de två återvinningssystemen, FTX respektive värmepump, är bäst för att återvinna värme ur frånluft i flerbostadshus?
Så kan man sammanfatta den fråga som låg till grund för en teknikupphandlingstävling som arrangerats av Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för flerbostadshus. Försökshusen var frånlufts- eller självdragsventilerade.
Resultaten visar enligt projektledaren Åsa Wahlström att båda återvinningslösningarna har ungefär samma besparingspotential om man använder primärenergifaktorer, där insatt el ges ett högre värde (2,2) än den värme som produceras. Värmepumpen har högre värmebesparing än FTX-lösningen, men också högre elanvändning. I siffror visade projektet på värmebesparingar mellan 111 och 23 kWh/kvmAtemp och år. Samtidigt ökade elanvändningen med mellan 1 och 35 kWh/kvmAtemp, år (se diagram).
ENMI1311_150-7

Teknikupphandlingen inleddes 2010. Efter en första sållning valdes två lösningar ut: Climate Solutions Sweden, som valt en installation av luft-vattenvärmepumpar för återvinning av värmen i ventilationsluften och Ingenjörsfirman Gösta Schelin, ett FTX-system där befintliga frånluftskanaler utnyttjas och nya tilluftskanaler installeras.
Den bedömda energisparpotentialen är enligt projektledaren Åsa Wahlström, CIT, 0,7 TWh fram till år 2020, men den tekniska potentialen är fem TWh.
- Vi vet att många ventilationssystem måste åtgärdas i miljonprogramsbeståndet. När vi började ringa runt för att kolla av intresset för värmeåtervinning visade det sig att det var ett svalt intresse, både från beställare, entreprenörer och leverantörer. Det fanns i princip ingen efterfrågan och inget utbud.
- Många fastighetsägare har uttryckt det så att det inte finns plats för återvinningsutrustning, men vårt projekt har visat att det finns utrymmen.
Nu har tre FTX- och fyra värmepumpinstallationer gjorts i Stockholm, Huddinge, Växjö och Helsingborg.

Estetiken viktig
Enligt Åsa Wahlström går de estetetiska frågorna inte att runda.
- Tilluften i FTX-systemet sker via vitmålade fyrkantiga kanaler som dras i taket,  och sedan i vertikala kanaler som slutar i golvnivå för att klara brandkraven. För att göra montaget snyggt och för att klara hyresgästernas önskemål kring möblering, kan man inte montera kanalen mitt på väggen, utan i hörnen. Kanalen måste ligga dikt mot taket och inte fungera som någon form av dammlist. Med den teknik som använts i projektet kan man göra montage i en lägenhet på en dag.
En generell notering är vikten av att täta frånluftskanaler, vilka visat sig läcka i de allra flesta fall. Andra problem som framkommit är att tillgängligheten för drift kan bli dålig.
När det gäller värmepumplösningen kommer värmepumpen att fungera som en frånluftsfläkt, vilket garanterar ett frånluftsflöde.
De enkäter man gjort visar att hyresgästerna uppskattar inneklimatet efter att antingen FTX eller värmepump installerats. Erfarenheterna visar också att drifttagningen är en kritisk punkt – som tar minst ett år. Åsa Wahlström rekommenderar att beställaren av denna typ av tekniska lösningar har kompetent driftpersonal, men också att man har ett avtal med entreprenören om att denne ska bistå.
- Jag vill inte säga att den ena lösningen är bättre än den andra, det måste vara det enskilda huset som avgör vad som ska väljas, säger Åsa Wahlström.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 6-7
 

Annons