Conny Pettersson, vd Swedisol

Värmepumpföreningen saknar helhetssyn

Vi menar att det bör vara en självklarhet att byggreglerna ska utformas för att säkerställa att byggnaderna är energieffektiva, oavsett vilket uppvärmningssystem som används.
 

I förra numret av Energi & Miljö hävdade Jan-Erik Nowacki, bland annat aktiv inom Svenska kyl- och värmepumpföreningen, att det är bättre att satsa på värmepump i stället för ökad isolering. Conny Pettersson på Swedisol, branschorganisation för Sveriges isoleringsföretag, hävdar att en byggnad bör vara energieffektiv – oavsett uppvärmningssätt.

 

Jan-Erik Nowacki vid Svenska kyl- och värmepumpföreningen menar i ett debattinlägg (Energi & Miljö nr 12/2015) att det är både dyrt och onödigt att bygga energieffektiva hus. Tyvärr visar hans inlägg på en bristande helhetssyn på energifrågorna.

Bakgrunden till Nowackis inlägg är bygg- och energibranschens kritik mot Boverkets förslag till skärpta energikrav från 2021, då alla nya byggnader i EU ska vara så kallade nära-nollenergi-byggnader. Kritiken har riktats mot att hus med höga värmeförluster kan klara kraven genom att installera exempelvis en värmepump.

Vi menar att det bör vara en självklarhet att byggreglerna ska utformas för att säkerställa att byggnaderna är energieffektiva, oavsett vilket uppvärmningssystem som används. Byggnader står ofta i uppåt 100 år och uppvärmningssystemet kan komma att bytas många gånger. Om en framtida husägare behöver välja en annan lösning än en värmepump måste byggnaden i sig vara rustad för en låg energianvändning.

Nowacki presenterar ett räkneexempel som saknar verklighetsförankring och använder det som argument för att inte bygga energieffektiva hus. Nowacki sätter ett direkt likhetstecken mellan låg energianvändning och väggtjocklek. Men låg energianvändning åstadkoms även genom bättre fönster och dörrar, mindre luftläckage och bättre konstruktionslösningar för såväl golv, väggar och tak.

Merkostnaderna för att bygga energieffektiva hus är i dag låga och betalar sig snabbt genom den energibesparing som fås under byggnadens drift. Samtidigt uppnår man en högre standard och komfort för boende eller brukare i huset.

Framför allt måste byggreglerna vara utformade så att de inte försvårar den genomgripande förändring av energisystemet som vi står inför. När den befintliga kärnkraften tas ur drift av åldersskäl kommer det att bli en utmaning att klara effektbehovet för elenergi. Genom att gynna elbaserade lösningar, som värmepumpar, framför fjärrvärme ökar elanvändningen och det totala effektbehovet under kalla vinterdagar. Samtidigt minskar möjligheterna att leverera el från anläggningar som producerar både fjärrvärme och förnybar el. Detta går stick i stäv mot de framtida behoven.

De nya byggnaderna kommer att stå kvar under resten av detta århundrade och ärvas av kommande generationer. Det är vårt ansvar att se till att de är hållbara och har en låg energianvändning under hela sin livslängd.

Conny Pettersson, vd för Swedisol, branschorganisationen för Sveriges ledande isoleringsföretag.

Annons