Johnny Kellner: Modernisera byggreglerna!

Annons

Brukarrelaterad energianvändning får allt större betydelse, och energi per kvadratmeter kan leda helt fel, när energianvändningen framstår som lägre för att lägenheterna är större. Ta chansen att modernisera BBR:s energikrav när de nu ses över, skriver Johnny Kellner.  KellnerJohnny(IL)-(4)-(1)Johnny Kellner. Foto: Ingar Lindholm

För nya, energieffektiva flerbostadshus är användning av tappvarmvatten den största energiposten. Brukarnas val av inomhustemperatur, hur man vädrar och inte minst användningen av hushållsel får också en allt större relativ betydelse för energibalansen. Dessa faktorer har som bekant inte byggherren rådighet över efter inflyttning trots deras betydelse ur energisynpunkt. EU har beslutat att från 1 januari 2021 ska, enligt Energiprestandadirektivet 2010/31/EU artikel 3, alla hus byggas som så kallade Nära nollenergibyggnader (NNE-byggnader). Definitionen som ska beslutas av respektive nation är ännu inte fastställd av Sverige. NNE-byggnader kommer att medföra att byggnader kommer att få mycket låga värmebehov.

NNE-byggnader kommer att innebära att till exempel nya flerbostadshus blir mycket energieffektivare genom framförallt en bättre isolerad klimatskärm, bättre lufttäthet och en effektivare värmeåtervinning ur ventilationsluften. Med ett bibehållet brukarbeteende ställs därför ett allt större krav på att byggnadens projekterade energianvändning stämmer överens med den verkliga användningen. Felaktiga beräkningsantaganden av brukarrelaterade faktorer såsom innetemperatur, varmvatten, vädring och hushållsenergi riskerar att leda till brister i energibalansen jämfört med husets verkliga drift. Även sekundärenergi, till exempel värmeförluster från värme- och tappvarmvattenledningar och täthet, får en allt större betydelse för energibalansen. Det är lite märkligt att Boverket genom BBR ställer krav på byggnaders tekniska egenskapskrav och samtidigt blandar in brukarbeteende, till exempel varmvatten. Varmvatten är ju knappast ett tekniskt egenskapskrav utan en brukarfaktor. Självklart ska effektiva vattenarmaturer alltid installeras.

I Sverige ska, enligt Boverkets byggregler (BBR), den uppmätta köpta energin redovisas per kWh/kvm, år uppvärmd area (Atemp) där inomhustemperaturen överstiger tio grader med undantag för garagearea där enbart energianvändningen redovisas. Detta kan få märkliga effekter. Ett exempel är att ett flerbostadshus med varmförråd (biarea) på vinden med mer än tio grader får lägre värmeanvändning per kvadratmeter än en motsvarande byggnad med kallförråd på vinden, trots att byggnaden med kallförråd totalt sett har ett lägre värmebehov. Orsaken är att man får en större biarea att dividera energianvändningen med. Loftgångshus med små lägenheter och kallförråd missgynnas också kraftigt. Atemp riskerar också att kunna leda till större lägenheter med högre total värmeanvändning men med lägre värmeanvändning per kvadratmeter.

Garageenergi borde separatredovisas och inte summeras i byggnadens totala energibalans. Det blir svårt att göra jämförande rättvisande redovisningar genom att många kommuner ställer krav på garage medan det för andra räcker med markparkering. För att bedöma flerbostadshusens totala energianvändning måste således flera faktorer beaktas. Att enbart använda energi per kvadratmeter (Atemp) kan således leda helt fel och till och med öka energianvändningen. Intressant att notera i sammanhanget är att garage ökar klimatbelastningen med cirka 70 kg CO2 ekv per Atemp under produktionsfasen enligt en ny rapport från SBUF och IVA.

Nästa omarbetning av BBR borde därför innehålla någon form av areaklassning med hänsyn till maximal värmeanvändning. Varmvattenandelen måste också bort från kraven i BBR och ansättas ett fast värde från Sveby. Ur rättvisesynpunkt bör garage separatredovisas så att flerbostadshus blir jämförbara. Mätning av värme bör alltid göras i undercentralen och inte i en anslutningspunkt utanför huset vid en sekundärkulvert. Förluster från fjärrvärmekulvert måste då bokföras till byggnaden. Boverket: Passa på att anpassa och modernisera byggreglerna till nästa utgåva av BBR.  

Johnny Kellner, Oberoende konsult. Tidigare verksam hos Sweco, JM och Veidekk

Johnny Kellner

Annons