CE-märkning obligatorisk i nya byggproduktregler

Annons

Byggproduktdirektivet antogs i våras i en ny version, regler som till största delen börjar gälla i juli nästa år. Nytt för leverantörer är att de ansvarar för att lagrings- och transportförhållanden fram till bygget inte ska påverka produktens kvalitet.

I slutet av april trädde Europaparlamentets och rådets förordning om byggprodukter i kraft (CPR, Construction Products Regulation, nr 305/2011).
Den för svenskt vidkommande största förändringen är att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när förutsättningar för detta finns.
Vissa delar av byggproduktförordningen gäller sedan slutat av april i år, medan huvuddelen ska tillämpas från den 1 juli 2013. Fortfarande gäller bland annat att medlemsstaternas regler avgör om en byggprodukt är lämplig för avsedd användning.

Nytt är att en leverantör ska, så länge denne ansvar för en byggprodukt, se till att lagrings- eller transportförhållanden inte äventyrar dess överensstämmelse med prestandadeklarationen. En leverantör (fabrikant) ska alltså se till att produktens kvalitet inte försämras vid transport till byggplats. I den stund som produkten anländer till byggplats övergår ansvaret till den som har ansvar för byggplatsen.
I stort blir det obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilken ett ETA har utfärdats. Mycket begränsade undantag medges, exempelvis för enstaka byggprodukter som tillverkas hantverksmässigt för ett särskilt byggprojekt, som renovering av en kulturbyggnad och för produkter som tillverkas på byggplatsen för det enskilda byggnadsverket.
Mer information och den svenska versionen av CPR finns på Boverkets hemsida, www.boverket,se.

Av Mark Kretz, Energi & Miljö nr 10/2011 sid 12

Annons