Byggsektorn granskas av staten

Konkurrensverket ska på uppdrag av regeringen presentera en rapport om bland annat konkurrenssituationen inom bygg- och bosektorn.

Inom delar av byggsektorn finns svag konkurrens och delar av branschen domineras av några få storföretag, konstaterar Konkurrensverket. Bygg- och bosektorn är därför ett av de områden där verket ska utreda konkurrensförhållandena. Detta enligt ett uppdrag från regeringen.

Verket har konstaterat att det finns anledning att granska förutsättningarna för nya företag att ta sig in på marknaden. Det finns flera tänkbara orsaker till etableringshinder.
I verkets analys avser man att fokusera på de långa ledtiderna för byggande, marktilldelningen för bostadsbyggande och förhållanden på marknaden för byggmaterial inklusive tillämpningen av nationella standarder. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2013.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 2/2013 sidan 18

 

Annons