Byggsanktionsavgifter sänks

De byggsanktionsavgifter som infördes i maj 2011 har ibland blivit orimligt höga. Därför föreslår regeringen sänkningar av avgifterna. De nya reglerna förväntas börja gälla 1 juli.

Att flytta in i en utbyggd del av sin villa innan man fått det obligatoriska slutbeskedet från byggnadsnämnden kan bli dyrt. I dagsläget kan det röra sig om cirka 22 000 kronor för en normalstor utbyggnad. Det är ett exempel på vad reglerna för byggsanktionsavgifter som infördes 2 maj 2011 kunnat leda till. Ett annat exempel som lyfts fram i debatten är höga sanktionsavgifter för eldstäder som installerats utan att åtgärden först har anmälts.
Många har reagerat på att byggsanktionsavgifterna i vissa fall blir orimligt höga i proportion till överträdelsen. Därför har regeringen nu sett över reglerna i PBL och plan- och byggförordningen och i en proposition föreslagit sänkningar av sanktionsavgifterna. De nya reglerna, som presenterades i detalj i början av juni, innebär bland annat att avgifterna i enskilda fall ska kunna sättas ner till hälften eller en fjärdedel. Regeringen föreslår även en generell sänkning av avgifterna.

Kritik för otydlighet
I fallet med villaägaren skulle det innebära att om tillbyggnaden erhållit bygglov och uppförts enligt gällande regler kunde slutbeskedet ses som en administrativ formalitet. En byggnadsnämnd kunde då bedöma överträdelsen som mindre allvarlig och sätta ner sanktionsavgiften. Förslaget till de nya reglerna har fått kritik i vissa remissinstanser på grund av att det kan bli oklart vad som anses vara en ”mindre allvarlig” överträdelse. Exakt hur den frågan ska hanteras är inte klart vid denna tidnings pressläggning. Enligt Boverket, som ansvarar för att de nya reglerna följs, kommer de äldre reglerna att gälla för det som hänt före 1 juli i år. Men om de nya bestämmelserna ger en lindrigare påföljd ska de nya reglerna användas även för sådant som inträffat före 1 juli.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 12

 

Annons