Boverket tar fram vägledning för bättre tillsyn

Annons
Ventilation

Regeringen anser att kommunerna missköter sitt tillsynsansvar enligt PBL. Nu tar Boverket fram en vägledning för att tillsynsarbetet ska bli effektivare.

Det är inte bara branschorganisationen Svensk Ventilation, som uppmärksammat att det kan vara både si och så med kommunernas tillsyn av OVK-ärenden. Också Boverket och länsstyrelserna har påtalat brister i sina årsrapporter till regeringen.

Många kommuner sköter inte tillsynen på det sätt som lagstiftarna tänkt. Ärenden blir liggande. Ofta anges bristande resurser som orsak. Det gäller inte bara OVK, utan också andra tillsynsområden inom PBL.
- Det är en kommunal fråga att tillsätta de resurser som krävs för att utföra den tillsyn de är åsatta att sköta, påpekar Stefan Hallin, Boverket, som utformar den vägledning som ska presenteras för regeringen 15 december.

- Jag har hört förklaringar som att kommuner valt att prioritera lovhanteringar, för att de känner sig tvingade att klara tioveckorsmålet. Då ska man komma ihåg att lagen säger att tillsynsärenden ska handläggas skyndsamt och det kan tolkas som mer angeläget än 10 veckor.

Det handlar om vad som händer, när protokollen – med eller utan anmärkningar – hamnar hos kommunens byggnadstekniska avdelning. I enkäten, som Svensk Ventilation genomförde, talas det om kassar där åratal av OVK-protokoll blivit stående utan åtgärd.

- Beslutsfattarna har bristande kunskaper om vikten med tillsynen. Ytterst handlar det ju om folkhälsa och att människor inte ska bli sjuka av våra byggnader. Det är en viktig samhällsfråga, där OVK:n är central, säger Stefan Hallin.

Den vägledning han arbetar med är tänkt att fungera som en nätbaserad kunskapsbas, där handläggare lätt kan få information om olika typer av tillsynsområden, för en effektivare tillämpning.

- Exempelvis nämner vi ett nytt rättsfall, i ett avsnitt om åtgärdsförelägganden, där en kommun krävde att en fastighetsägare, som fått anmärkning på OVK:n, skulle komma in med ett nytt, godkänt protokoll.

Fastighetsägaren överklagade och vann. Kommunen kan inte kräva ett nytt protokoll, utan måste kräva att bristerna åtgärdas så att anläggningen uppfyller de tekniska egenskapskraven. Genom att visa på ett sådant fall kan vi förhindra att andra kommuner gör samma misstag, framhåller Stefan Hallin.

Kommunerna kan inte drabbas av sanktioner för att de missköter sitt tillsynsansvar. Däremot kan kommunala tjänstemän åtalas tjänstefel, enligt brottsbalken, om försummelsen varit grov.

- Enligt lagen har alla kommuner ett uppföljningsansvar av sin egen tillsyn. Men eftersom det inte finns något lagkrav på tillsynsplan så har de ingenting att följa upp emot. Här har länsstyrelsen i Jönköping och några av länets kommuner föregått med gott exempel och gjort en mall för hur en tillsynsplanering kan se ut, berättar Stefan Hallin.

Så snart han har presenterat det färdiga materialet för regeringen kommer det att publiceras på Boverkets webbsida och bli tillgängligt för alla kommuner.

Maria Åslund, Energi & Miljö nr 9/2014 sidan 6-7

Annons