Boverket kritiserar jämförelse av byggregler

En finsk studie av byggreglers energikrav i de nordiska länderna gör en för grovt tillyxad jämförelse, menar Boverket som är kritiskt till studien.

Enligt studien, som presenterades i Energi & Miljö nr 8/2013, har svenska byggregler de slappaste energikraven i Norden för nybyggda lägenheter. Därefter kommer Estland, tätt följt av Finland och Norge. Danmark ligger väsentligt bättre till. Men det är mycket tveksamt om jämförelsen är relevant, menar nu svenska Boverket.

Myndighetens främsta kritik handlar om att den finska jämförelsestudien, utförd av professor Jarek Kurnitski vid Tallinns och Aaltos universitet, har använt ingångsvärden från ett gammalt beräkningsverktyg.

Datorprogrammet Enorm från 1980-talet uppdaterades senast år 2002 och har en modell som är anpassad till tidigare byggregler. Det använder även månadsmedelvärden, i stället för timvisa värden som är brukligt i dag.
- Det kan därför ifrågasättas om beräkningarna för Sveriges del är pålitliga, säger Stefan Norrman, energiexpert hos Boverket.

Jarek Kurnitski delar myndighetens oro kring verktyget och dess indata, och han säger att det inte var möjligt att testa verktygets tillförlitlighet.
- Men en månatlig beräkningsmetod är inget problem i sig, så länge vi talar om energiberäkningar av flerbostadshus som är normalt isolerade – vilket var fallet i de svenska husen, säger Jarek Kurnitski.

Han och hans kollegor undersökte också vilka krav som ställs på isolering och lufttäthet i de olika länderna. I simuleringen användes samma indata för belysning, luftflöde, varmvatten, inomhustemperatur och värmeåtervinning i alla länderna. Resultatet visade att svenska u-värden för klimatskalet ligger förhållandevis högt.
- Men i BBR:s avsnitt 9:4 är det inte alls dessa värden som anges, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth, enhetschef på Boverket.

Han påpekar också att det är fler krav än strikta u-värden som styr husens energianvändning i Sverige. Krav på inomhustemperatur och värmeåtervinning kan tillkomma och göra att hus isoleras mer, även om inte just u-värdena kräver det.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Annons

Kommentarer

Hur länge skall den här idiotin få fortsätta? Snack om timvärden eller månadsmedelvärden är ju rena sandlådan! All energianvändning står ju i direkt relation till antalet graddagar!

Det har jag kunnat långt före institutet i Gävle 1989 konstaterade att min mall var mycket bättre än enormen! Trots det så uppdaterades enormen så sent som 2002. Och till råga på allt elände så vet vi ju fortfarande inte om enormen är riktigt rätt! Vad vi däremot vet är att inga värmesystem fungerar som det är tänkt varför den verkliga förbrukningen alltid blir högre än den beräknade, eller?

Just det "eller"! Jag har ju nu mer än 30 års erfarenhet av min mall och har aldrig missat min prognos på vad energianvändningen skall bli efter insatta energieffektiviseringsåtgärder! Och jag garanterar att mina åtgärdade hus alltid ligger bättre till än de teoretiska beräkningarna som alla databeräkningspogram ger! Det är i princip inte fel på beräkningarna utan på att ingen klarar av att injustera värmesystemen! Och det har EMTF och de tekniska högskolorna nogsamt sett till, genom åren, att det skall förtigas!

Det är inget annat än en stor skam som vilar över er som håller på och dribblar med sanningen! Eller skall jag ha en förbarmande inställning till er för att ni kan inte bättre och har dessutom aldrig varit ute i verkligheten!

Det bör särskilt noteras att Sveriges byggregler (BBR) avser den uppmätta energianvändningen. Det är den som avgör om huset är godkänt eller inte i Sverige. I övriga länder räcker det med att man kan få ett specialkonstruerat datorprogram att visa att huset är godkänt.
Det vore av intresse om Jarek Kurnitski m fl ville ta Boverkets referenshus SmNELIII eller SmNFjvIII, och deras data enligt rapport 2013:2, och kontrollera om något av dessa hus skulle bli godkänt i övriga Nordiska länder enligt deras regler. Dessa svenska referenshus uppfyller beräkningsmässigt precis de svenska reglerna och det finns goda skäl att anta att de klarar även övriga länders energikrav. En sådan kontroll är nödvändig för att kunna dra några pålitliga slutsatser.
Läs gärna mer här:
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2013/Optimala-kostna...

Stefan Norrman
Boverket