BBR-ändringar godkända

Annons

Förändringarna i BBR har godkänts inom EU och därmed gäller bland annat nya regler för hur brandgasspridning ska hanteras samt skärpning av energikraven.

Förändringarna i BBR:s kapitel fem om brand och kapitel nio om energihushållning samt ändring av byggnadsverk har nu godkänts i enlighet med det förfarande som innebär att myndighetsregler som ändras ska skickas till EU för anmälan. Regelförändringarna kommer att träda i kraft i november.
Sammanfattningsvis innebär förändringarna i brandkapitlet att brandgasspridning kan lösas antingen med avskiljande spjäll, separata system eller analytisk beräkning, där den sistnämnda modellen ska visa en acceptabel rökspridning i siffror.
- Tanken är att vi ska få enklare lösningar, vilket jag tror kommer att bli fallet, säger Tomas Fagergren, brandkonsult på Brandskyddslaget.
En tanke med det nya regelverket är att röken ska spädas ut genom fördelning på en större yta, exempelvis genom att man använder fördelningslådor i ventilationen. Det har också angivits hur stor rökandelen får vara i olika lokaler, till exempel en procent i utrymmen där man sover och fem procent där man är vaken.

Skärpta energikrav
Även energikapitlet (kapitel nio) är ändrat. Den aktuella förändringen avser skärpta krav på energihushållning för byggnader utan elvärme. Förslaget till förändring innebär skärpta krav på byggnadens specifika energianvändning (kWh/kvm och år) och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/kvmK).
För klimatzon III (landets södra delar) föreslås att byggnadens specifika energianvändning för bostäder ändras från 110 till 90 kWh/kvm och år och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) föreslås ändras från 0,50 till 0,40 W/kvmK. För lokalbyggnader föreslås en förändring från
100 till 80 kWh/kvm och år respektive från 0,70 till 0,60 W/kvmK. Förändringar i samma storleksordning föreslås för klimatzon I och II (landets norra och mellersta delar).

Otydliga ändringsråd
Mot bakgrund av att Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR) har uppfattats som diffus och otydlig har Boverket kompletterat varje huvudavsnitt med ett avsnitt om ändring med föreskrifter och allmänna råd. Exempel på ny föreskrift är att byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande så att olägenheter för människors hälsa kan undvikas. Detta ska ses som grundläggande funktionskrav, vilka även ska tillgodoses vid ändring. Ändringsreglerna omfattar alla uppförda byggnader – från de äldsta till de yngsta.

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 9/2011 sid 12

Annons