Bättre kunskap krävs om BIM

”BIM är att rita i 3D och det har vi hållit på med i många år” konstaterar en kollega till mig. Det är just det som är en av orsaker som hejdar utvecklingen av BIM, nämligen okunskap.

Tyvärr tror många att en 3D-modell av ett byggprojekt innebär en helhetslösning. Visualiseringen är förstås en ovärderlig egenskap i en BIM-modell men en ännu viktigare egenskap är informationen som modellen innehåller. Vidare beror den sega utvecklingen av BIM, och att den inte används fullt ut idag på att metoden innebär investeringskostnader samt att det råder oftast en rädsla för de förändringar som en ny metod kräver.

Det krävs dock ett nytt arbetssätt för att maximera utnyttjandet av de potentialer som finns hos metoden. Arbetsmetoden förutsätter ett större arbetsflöde i program- och systemskedet jämfört med traditionell byggprocess. Detta för att arbeta fram en modell som kan användas till olika simuleringar, visualiseringar och kollisionskontroller vilket underlättar åtgärder av fel i tidiga skeden. Ju tidigare felen upptäcks och åtgärdas desto mindre kostsam blir ändringen. Mindre stress och sjukskrivningar i slutet av projekteringstiden är en annan fördel som arbetssättet innebär.

Svårt att samordna
Byggbranschen är en komplex bransch där det alltid har varit svårigheter att på ett effektivt sätt samordna projekteringen för att generera information i form av bygghandlingar med målet att utföra en felfri entreprenad utan slöseri och byggfel. Samma handlingar ska användas under hela byggnadens livslängd. ”Att reducera slöseriet är en av de största och mest prioriterade utmaningarna för såväl enskilda företag som för hela byggsektorn” enligt rapporten ”Slöseri i byggprojekt”.

BIM som en arbetsmetod anses i dag vara en lösning till en del av problemen som uppstår i byggprojekteringen och som sedan lever kvar under den resterande byggprocessen. Arbetssättet har implementerats som mest under projekteringsskedet men visionen är att information med hjälp av BIM ska genereras och utbytas på ett effektivt sätt bland samtliga inblandade parter och under ett byggnadsverks hela livscykel.

Stora besparingar
I dag finns det ingen tvekan om att BIM som arbetsmetod ger besparingar i hela byggprocessen, från förstudie till rivning. Det finns redan en handfull projekt där BIM har utnyttjats i större skala. Resultaten pekar på vinst i både tid och kostnad. Trots det ligger många lågt och väljer det traditionella.

Implementering av BIM som en arbetsmetod kräver investeringar i mjukvara, införskaffande av erfarenheter, utbildning och motivering av användarna. I dag utgör tekniken inget hinder för tillväxten av BIM. Många använder sig redan av BIM-verktygen, dock inte till deras fulla potential. För att driva utvecklingen framåt och utnyttja BIM fullt ut behöver flera beställare och projektledare utbildas samt uppmanas att ställa krav. Fler referensprojekt inom BIM behöver följas upp för att bättre kunna tydliggöra fördelarna. Det krävs ett effektivt och tydligt arbetssätt för att jobba med BIM i förvaltningsskedet där den största potentialen för besparingar finns och det är framför allt den offentliga sektorn som behöver ta initiativet för att vara ett föredöme för de andra aktörerna. Det gäller bara att kunna tänka utanför boxen och bestämma sig för ett utmanande och resultatrikt arbetssätt. För en internationell konkurrenskraftig byggindustri krävs effektivare arbetsmetoder under hela byggprocessen.

Edwin Måradson, Tyréns

Annons